SFS 2018:487 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. / SFS 2018:487 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
SFS2018-487.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner

m.m.

Utfärdad den 9 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8, 16 och 16 a §§ lagen (2002:160)
om läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.

8 §2 Den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § får
ansöka om att läkemedlet eller varan ska ingå i läkemedelsförmånerna enligt
denna lag. Sökanden ska visa att villkoren enligt 15 § är uppfyllda och lägga
fram den utredning som behövs för att fastställa inköpspris och försäljnings-
pris.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vem som får ansöka om att ett läkemedel som får säljas enligt
4 kap. 10 § eller 5 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315) ska
ingå i förmånerna.

Den som enligt första stycket ansöker om att ett läkemedel som avses i

16 a § första stycket ska ingå i förmånerna får även ansöka om att läkemedlet
ska omfattas av förmånerna till dess att ansökan enligt första stycket har
prövats.

Den som, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av andra stycket,

ansöker om att ett läkemedel ska ingå i förmånerna ska visa att villkoren i
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 § andra stycket 1 är upp-
fyllda. Den som enligt tredje stycket ansöker om att ett läkemedel ska ingå i
förmånerna ska visa att villkoren i föreskrifter som har meddelats med stöd
av 16 a § andra stycket 1 är uppfyllda.

16 §3 Ett läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § eller 5 kap. 1 § andra
stycket läkemedelslagen (2015:315) får ingå i läkemedelsförmånerna utan
att villkoren i 15 § är uppfyllda eller att ett pris har fastställts för läkemedlet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. villkoren för att ett läkemedel som avses i första stycket får ingå i för-

månerna, och

2. inköpspris, försäljningspris och ändring av ett tidigare fastställt inköps-

pris och försäljningspris för läkemedlet.

1 Prop. 2017/18:91, bet. 2017/18:SoU23, rskr. 2017/18:272.

2 Senaste lydelse 2016:530.

3 Senaste lydelse 2016:530.

SFS

2018:487

Publicerad
den

16 maj 2018

background image

2

SFS

2018:487

16 a §4 Om den som marknadsför ett läkemedel har ansökt om att läke-
medlet ska omfattas av läkemedelsförmånerna enligt 15 § och läkemedlet
kan ersätta ett läkemedel som tidigare har fått säljas enligt 4 kap. 10 § läke-
medelslagen (2015:315) och har ingått i förmånerna, får Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket besluta att läkemedlet ska ingå i förmånerna till
dess att ansökan har prövats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. villkoren för att ett läkemedel som avses i första stycket får ingå i för-

månerna, och

2. inköpspris, försäljningspris och ändring av ett tidigare fastställt inköps-

pris och försäljningspris för läkemedlet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 2016:530.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.