SFS 1994:745 Lag om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. / SFS 1994:745 Lag om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m.
SFS 1994_745 Lag om ändring i lagen (1981_49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:745

Utkom från trycket
den 20 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av
läkemedelskostnader, m. m.;

utfärdad den 2 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 och 8 §§ lagen (1981:49) om

begränsning av läkemedelskostnader, m. m. skall ha följande lydelse.

7 §2 Visar någon att han i den omfattning som anges i andra stycket har
köpt prisnedsatta eller andra läkemedel som avses i 3 § eller har erlagt
patientavgift för öppen hälso- och sjukvård som ombesörjs av staten, ett
landsting eller en kommun som inte tillhör ett landsting eller för vård eller

behandling enligt lagen (1993:588) om husläkare, lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning eller lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgym-
nastik är han befriad från att därefter betala för utskrivna läkemedel.
Befrielsen gäller under den tid som återstår av ett år, räknat från det första

vårdtillfället, behandlingstillfället eller läkemedelsinköpet.

För kostnadsbefrielse enligt första stycket fordras att prisnedsatta läke-

medel har inköpts för eller patientavgifter erlagts med sammanlagt minst

1 600 kronor. Om ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett

landsting har beslutat att för sin del tillämpa ett lägsta belopp som under-
stiger 1 600 kronor, skall i stället det beloppet gälla för kostnadsbefrielse
enligt första stycket för den som är bosatt inom landstinget respektive
kommunen.

Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under 16 år i sin

vård, får barnen gemensamt kostnadsbefrielse när utgifterna för vårdtill-
fällen, behandlingstillfällen och läkemedelsinköp för barnen sammanlagt
uppgår till vad som sägs i andra stycket.

Kostnadsbefrielse gäller under den tid som avses i första stycket även för

barn som under denna tid fyller 16 år.

Med förälder avses även fosterförälder. Som förälder räknas även den

med vilken en förälder stadigvarande sammanbor och som är eller har
varit gift eller har eller har haft barn med föräldern.

1

Prop. 1993/94:220, bet. 1993/94: SfU20, rskr. 1993/94:370.

2

Senaste lydelse 1993:1658.

1397

background image

SFS 1994:745

8 §3 Rätt till förmåner enligt denna lag har den som är försäkrad enligt

1 kap. 3 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring. Rätt till

förmåner enligt 1 och 3 - 5 §§ har även den som, utan att vara bosatt i
Sverige, har anställning i allmän eller enskild tjänst här.

Lagen gäller inte för den som får sjukhusvård, som avses i 5 § hälso- och

sjukvårdslagen (1982:763) eller i 2 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring.

För en försäkrad som är bosatt utom Sverige gäller förmånerna enbart

när han vistas här.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2. För kostnadsbefrielse enligt 7 § får beaktas patientavgifter enligt

lagrummets tidigare lydelse som erlagts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

3

Senaste lydelse 1989:223.

1398

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.