SFS 1997:793 Lag om ändring i lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. / SFS 1997:793 Lag om ändring i lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.
SFS 1997_793 Lag om ändring i lagen (1996_1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1469

SFS 1997:793

Utkom från trycket
den 18 november 1997

Lag
om ändring i lagen (1996:1150) om
högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.;

utfärdad den 6 november 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1996:1150) om högkost-

nadsskydd vid köp av läkemedel m.m. skall ha följande lydelse.

3 § Riksförsäkringsverket skall på begäran av den som marknadsför en
vara som avses i 1 eller 2 § fastställa ett försäljningspris för varan. Den sö-
kande skall förebringa den utredning som behövs för att priset skall kunna
fastställas. Innan Riksförsäkringsverket meddelar beslut i ett sådant ärende

1

Prop. 1996/97:155, bet. 1997/98:SfU3, rskr. 1997/98:25.

background image

1470

SFS 1997:793

skall sökanden och landstingen ges tillfälle till överläggningar med myndig-
heten.

Fråga om ändring av ett tidigare fastställt försäljningspris får, förutom av

Riksförsäkringsverket, tas upp på begäran av den som marknadsför varan el-
ler av ett landsting. Dessa har även rätt att påkalla överläggning med Riks-
försäkringsverket. Om inte överläggning begärs kan Riksförsäkringsverket
fastställa det nya priset på grundval av tillgänglig utredning.
I samband med överläggningar enligt första och andra styckena skall Riks-
försäkringsverket till landstingen och sökanden lämna de uppgifter som be-
hövs.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.