SFS 2002:160 Lag om läkemedelsförmåner m.m.

020160.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 11 april 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

I denna lag finns bestämmelser om läkemedelsförmåner, prisreglering

av varor som ingår i förmånen och andra därmed sammanhängande frågor.

2 §

Med läkemedel avses i denna lag varor som är avsedda att tillföras

människor för att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom
på sjukdom eller att användas i likartat syfte.

3 §

Vad som i denna lag sägs om landsting gäller även kommuner som inte

ingår i ett landsting.

Förmånsberättigade personer

4 §

Rätt till förmåner enligt denna lag har

1. den som är bosatt i Sverige, och
2. den som, utan att vara bosatt här, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid

sjukdom eller moderskap enligt vad som följer av rådets förordning (EEG)
nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social
trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar
inom gemenskapen.

2

Rätt till förmåner enligt 5 och 21 §§ med undantag för varor som avses i

19 § andra punkten har även den som i annat fall, utan att vara bosatt i
Sverige, har anställning här.

Särskilda bestämmelser om kostnadsfria läkemedel gäller för dem som får

sjukhusvård som avses i 5 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller i
2 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring samt för den som åtnjuter
hemsjukvård som avses i 3 e eller 18 d § hälso- och sjukvårdslagen och för
den som bor i sådan särskild boendeform som avses i 18 d § samma lag.

1

Prop. 2001/02:63, bet. 2001/02:SoU10, rskr. 2001/02:194.

2

EGT L 149, 5.7.1971, s. 416 (Celex 31971R1408).

SFS 2002:160

Utkom från trycket
den 23 april 2002

2*

SFS 2002:160�177

background image

2

SFS 2002:160

Läkemedelsförmånernas innehåll

5 §

Med läkemedelsförmåner enligt denna lag avses ett skydd mot höga

kostnader vid inköp av sådana förmånsberättigade varor som avses i 15 och
18 §§. Förmånerna innebär en reducering av den enskildes kostnader för så-
dana varor.

Kostnadsreduceringen beräknas på den sammanlagda kostnaden för varor

som den förmånsberättigade köper under ett år räknat från det första inköps-
tillfället. Reduceringen lämnas vid varje inköpstillfälle på grundval av den
sammanlagda kostnaden för de dittills och vid tillfället inköpta varorna.

Så länge den sammanlagda kostnaden inte överstiger 900 kronor lämnas

ingen kostnadsreducering. När den sammanlagda kostnaden överstiger detta
belopp, utgör kostnadsreduceringen

1. 50 procent av den del som överstiger 900 kronor men inte 1 700 kronor,
2. 75 procent av den del som överstiger 1 700 kronor men inte 3 300 kro-

nor,

3. 90 procent av den del som överstiger 3 300 kronor men inte 4 300 kro-

nor, samt

4. hela den del av den sammanlagda kostnaden som överstiger 4 300 kro-

nor.

Har en förälder eller har föräldrar gemensamt flera barn under 18 år i sin

vård, tillämpas bestämmelserna i andra och tredje styckena gemensamt för
barnen. Kostnadsreducering gäller under ett år räknat från första inköpstill-
fället även för barn som under denna tid fyller 18 år. Med förälder avses
även fosterförälder. Som förälder räknas även den som en förälder stadigva-
rande sammanbor med och som är eller har varit gift eller har eller har haft
barn med föräldern.

6 §

Föreskrifterna i 5 § tillämpas i fråga om ett läkemedel som ingår i läke-

medelsförmånerna om det har förskrivits för människor av läkare, tandlä-
kare, sjuksköterska, barnmorska eller legitimerad tandhygienist i syfte att fö-
rebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom eller i
likartat syfte och under förutsättning att receptet är försett med en kod som
identifierar den arbetsplats som receptutfärdaren tjänstgör vid (arbetsplats-
kod).

Läkemedelsförmånsnämnden

7 §

Läkemedelsförmånsnämnden beslutar om ett läkemedel eller en vara

som avses i 18 § skall ingå i läkemedelsförmånerna och fastställer försälj-
ningspris för läkemedlet eller varan.

8 §

Den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § får

ansöka om att läkemedlet eller varan skall ingå i läkemedelsförmånerna en-
ligt denna lag. Sökanden skall visa att villkoren enligt 15 § är uppfyllda och
lägga fram den utredning som behövs för att ett försäljningspris skall kunna
fastställas.

background image

3

SFS 2002:160

9 §

Innan Läkemedelsförmånsnämnden meddelar beslut i frågor som avses

i 7 § skall sökanden och landstingen ges tillfälle till överläggningar med
nämnden.

10 §

Läkemedelsförmånsnämnden får på eget initiativ besluta att ett läke-

medel eller en annan vara som ingår i läkemedelsförmånerna inte längre
skall ingå i förmånerna.

11 §

Om det finns särskilda skäl får Läkemedelsförmånsnämnden besluta

att ett läkemedel eller en annan vara skall ingå i läkemedelsförmånerna en-
dast för ett visst användningsområde.

Läkemedelsförmånsnämndens beslut får förenas med andra särskilda vill-

kor.

12 §

På begäran av den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som

avses i 18 § skall Läkemedelsförmånsnämnden besluta att läkemedlet eller
varan inte längre skall ingå i läkemedelsförmånerna.

13 §

En fråga om ändring av ett tidigare fastställt försäljningspris får, för-

utom på eget initiativ av Läkemedelsförmånsnämnden, tas upp av nämnden
på begäran av den som marknadsför läkemedlet eller varan eller av ett lands-
ting. Den som begär ändringen har även rätt till överläggningar med nämn-
den. Om inte överläggningar begärs kan nämnden fastställa det nya priset på
grundval av tillgänglig utredning.

14 §

Ett fastställt försäljningspris för ett läkemedel eller en vara som avses

i 18 § skall inte längre gälla om godkännandet för försäljning av läkemedlet
eller varan upphör att gälla eller Läkemedelsförmånsnämnden beslutar att
läkemedlet eller varan inte längre skall ingå i läkemedelsförmånerna.

Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna

15 §

Ett receptbelagt läkemedel skall omfattas av läkemedelsförmånerna

och försäljningspris skall fastställas för läkemedlet under förutsättning

1. att kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av be-

stämmelserna i 2 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), framstår som rim-
liga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter, och

2. att det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder

som enligt en sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar
som avses i 4 § läkemedelslagen (1992:859) är att bedöma som väsentligt
mer ändamålsenliga.

16 §

Om Läkemedelsförmånsnämnden så beslutar med tillämpning av de i

15 § angivna villkoren, skall ett sådant läkemedel som godkänts enligt 5 §
första stycket andra meningen läkemedelslagen (1992:859) eller omfattas av
tillstånd enligt tredje stycket i samma paragraf ingå i läkemedelsförmånerna
utan hinder av att ett försäljningspris inte har fastställts för läkemedlet.

background image

4

SFS 2002:160

17 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om förutsättningarna för att ett visst receptfritt läkemedel eller
en viss grupp av sådana läkemedel skall ingå i läkemedelsförmånerna.

Andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna

18 §

Läkemedelsförmånerna skall, när beslut fattas enligt 7 §, omfatta

1. varor på vilka 3 § läkemedelslagen (1992:859) är tillämplig och som

förskrivs enbart i födelsekontrollerande syfte av läkare eller barnmorskor,
och

2. förbrukningsartiklar som behövs vid stomi och som förskrivs av läkare

eller av annan som Socialstyrelsen förklarat behörig därtill.

Särskilda bestämmelser om vissa varor

19 §

Förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen ett läkeme-

del eller behövs för egenkontroll av medicinering skall tillhandahållas kost-
nadsfritt om de på grund av sjukdom förskrivs av läkare eller tandläkare el-
ler av någon annan som Socialstyrelsen förklarat behörig därtill.

20 §

Om regeringen föreskriver det, har den som är under 16 år rätt till re-

ducering av sina kostnader för inköp av sådana av läkare förskrivna livs-
medel som avses i 20 § livsmedelslagen (1971:511) med det belopp som vid
varje inköpstillfälle överstiger 120 kronor.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer

villkor för reduceringen av kostnaderna för sådana livsmedel.

Kostnaderna för livsmedlen får inte räknas samman med köp av sådana

läkemedel, födelsekontrollerande medel och förbrukningsartiklar som avses
i 15 och 18 §§.

Utbyte av läkemedel på apotek

21 §

Om ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna har förskrivits

och det på det enskilda apoteket finns ett eller flera billigare utbytbara så-
dana läkemedel skall, med de undantag som följer av tredje stycket, läke-
medlet bytas ut mot det billigaste tillgängliga läkemedlet.

Ett läkemedel är inte utbytbart, om det skiljer sig från det förskrivna läke-

medlet i sådan grad att det inte kan anses utgöra en likvärdig motsvarighet.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer beslutar vilka
läkemedel som är utbytbara.

Ett läkemedel får inte bytas ut om den som utfärdat receptet på medicin-

ska grunder har motsatt sig ett utbyte. Läkemedlet får inte heller bytas ut om
patienten betalar mellanskillnaden mellan det försäljningspris som fastställts
för det förskrivna läkemedlet och motsvarande pris för det billigaste utbyt-
bara läkemedel som finns tillgängligt. Om något annat utbytbart läkemedel
finns tillgängligt, kan utbyte ske mot detta läkemedel om patienten betalar
mellanskillnaden mellan det pris som fastställts för detta läkemedel och mot-
svarande pris för det billigaste utbytbara läkemedlet.

Apoteket skall i förekommande fall upplysa patienten om att utbyte kom-

mer i fråga och om patientens rätt att mot betalning av mellanskillnaden i

background image

5

SFS 2002:160

pris erhålla det förskrivna läkemedlet. När utbyte sker, skall apoteket skrift-
ligen underrätta den som utfärdat receptet.

Kostnader för förmåner m.m.

22 §

Kostnader för förmåner enligt denna lag ersätts av det landsting inom

vars område den berättigade är bosatt.

Om den berättigade inte är bosatt inom något landstings område, skall det

landsting inom vars område den berättigade är förvärvsverksam eller, när det
gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område personen
är registrerad som arbetssökande, svara för kostnader för förmåner enligt
denna lag. När det gäller den som är berättigad till förmåner enligt denna lag
i egenskap av familjemedlem till anställd eller egenföretagare enligt rådets
förordning (EEG) nr 1408/71, skall i stället det landsting inom vars område
den anställde eller egenföretagaren är förvärvsverksam eller registrerad som
arbetssökande svara för kostnaderna för förmånerna.

I andra fall än som avses i första och andra styckena ersätts kostnaderna

av det landsting inom vars område den som förskrivit en förmånsberättigad
vara har sin verksamhetsort.

23 §

Rätten till förmåner enligt denna lag prövas av det landsting som en-

ligt 22 § har att svara för kostnaden för förmånerna.

Utlämnande av uppgifter

24 §

Läkemedelsverket skall på begäran av Läkemedelsförmånsnämnden

lämna uppgifter om ett läkemedel till nämnden om uppgifterna behövs för
prövning enligt denna lag.

Kredit

25 §

Kredit som lämnas av Apoteket Aktiebolag för inköp av läkemedel

och andra varor enligt denna lag och som inte överstiger 1 800 kronor om-
fattas inte av bestämmelserna i 6, 7 och 9 §§ konsumentkreditlagen
(1992:830).

�verklagande

26 §

Beslut som Läkemedelsförmånsnämnden eller ett landsting i ett en-

skilt fall meddelar enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har medde-
lats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002 då lagen (1996:1150) om

högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. upphör att gälla.

2. Receptbelagda läkemedel och andra varor för vilka Riksförsäkringsver-

ket fastställt försäljningspris enligt den äldre lagen skall ingå i läkemedels-

3*

SFS 2002:160�177

background image

6

SFS 2002:160

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

förmånerna. Detta gäller dock inte läkemedel och varor som inte omfattas av
högkostnadsskydd.

3. Ansökningar rörande fastställande av försäljningspris som vid tidpunk-

ten för ikraftträdandet är anhängiga hos Riksförsäkringsverket skall därefter
handläggas av Läkemedelsförmånsnämnden. En sådan ansökan skall anses
avse en begäran om att läkemedlet eller varan skall ingå i läkemedelsförmå-
nerna.

4. Vid överklagande av ett beslut av Riksförsäkringsverket som har med-

delats före ikraftträdandet skall den äldre lagen tillämpas. Om ett försälj-
ningspris fastställs skall läkemedlet eller varan ingå i läkemedelsförmå-
nerna.

5. Förmåner som uppkommit för enskild enligt 4 § i den äldre lagen skall

anses som läkemedelsförmåner enligt den nya lagen.

6. Ett recept som utfärdats före ikraftträdandet får expedieras inom läke-

medelsförmånerna trots att det saknar arbetsplatskod.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

LARS ENGQVIST
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.