SFS 1999:263 Lag om ändring i lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. / SFS 1999:263 Lag om ändring i lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.
990263.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1150) om
högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.;

utfärdad den 20 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (1996:1150) om högkost-

nadsskydd vid köp av läkemedel m.m. skall ha följande lydelse.

4 §

Med högkostnadsskydd avses en reducering av kostnaden för inköp av

förmånsberättigade varor som avses i 1 och 2 §§. Kostnadsreduceringen be-
räknas på den sammanlagda kostnaden för varor som den förmånsbe-
rättigade köper under ett år räknat från det första inköpstillfället och lämnas
vid varje inköpstillfälle på grundval av den sammanlagda kostnaden för de
dittills och vid tillfället inköpta varorna.

Så länge den sammanlagda kostnaden inte överstiger 900 kronor lämnas

ingen kostnadsreducering. När den sammanlagda kostnaden överstiger detta
belopp, utgör kostnadsreduceringen

1. 50 procent av den del som överstiger 900 kronor men inte 1 700 kronor,
2. 75 procent av den del som överstiger 1 700 kronor men inte 3 300 kro-

nor,

3. 90 procent av den del som överstiger 3 300 kronor men inte 4 300 kro-

nor, samt

4. hela den sammanlagda kostnaden till den del den överstiger 4 300 kro-

nor.

Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under 18 år i sin vård,

tillämpas bestämmelserna i första och andra styckena gemensamt för barnen.
Kostnadsreducering gäller under tid som avses i första stycket även för barn
som under denna tid fyller 18 år. Med förälder avses även fosterförälder.
Som förälder räknas även den med vilken en förälder stadigvarande sam-
manbor och som är eller har varit gift eller har eller har haft barn med föräld-
ern.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1999.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1998/99:106, bet. 1998/99:SoU14, rskr. 1998/99:209.

SFS 1999:263

Utkom från trycket
den 25 maj 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.