SFS 2006:257 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. / SFS 2006:257 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
060257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 6 april 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2002:160) om läkeme-

delsförmåner m.m. skall ha följande lydelse.

2 §

Med läkemedel avses i denna lag sådana läkemedel enligt läkemedels-

lagen (1992:859) som är avsedda att tillföras människor.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2005/06:70, bet. 2005/06:SoU15, rskr. 2005/06:198.

SFS 2006:257

Utkom från trycket
den 20 april 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.