SFS 2000:357 Lag om ändring i lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. / SFS 2000:357 Lag om ändring i lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.
000357.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1150) om
högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.;

utfärdad den 25 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1996:1150) om hög-

kostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. skall ha följande lydelse.

1 §

Receptbelagda läkemedel och vissa receptfria läkemedel som av lä-

kare, tandläkare, sjuksköterska eller legitimerad tandhygienist förskrivs för
människor i syfte att påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjuk-
dom eller i likartat syfte, omfattas av högkostnadsskydd enligt 4 § om ett
försäljningspris fastställts för läkemedlet på det sätt som anges i 3 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter

1. om att ett visst receptbelagt läkemedel eller en viss grupp av sådana lä-

kemedel inte skall omfattas av högkostnadsskydd,

2. om vilka receptfria läkemedel som omfattas av högkostnadsskydd, och
3. om att läkemedel som avses i 5 § första stycket andra meningen och

tredje stycket läkemedelslagen (1992:859) får omfattas av högkostnads-
skydd utan att pris fastställs för dessa medel på det sätt som anges i 3 §.

Vad som i denna lag sägs om landsting gäller även kommuner som inte

ingår i ett landsting.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn

Reuterstrand

(Socialdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:56, bet. 1999/2000:SoU11, rskr. 1999/2000:195.

SFS 2000:357

Utkom från trycket
den 7 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.