SFS 1999:823 Lag om ändring i lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. / SFS 1999:823 Lag om ändring i lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.
990823.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1150) om
högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.;

utfärdad den 4 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 § lagen (1996:1150) om högs-

kostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. skall ha följande lydelse.

8 §

Rätt till förmåner enligt denna lag har

1. den som är bosatt i Sverige, och
2. den som, utan att vara bosatt här, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid

sjukdom eller moderskap enligt vad som följer av rådets förordning (EEG)
nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social
trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar
inom gemenskapen.

Rätt till förmåner enligt 4 och 6 §§ med undantag för varor som avses i 2 §

2 har även den som i annat fall, utan att vara bosatt i Sverige, har anställning
här.

Lagen gäller inte för den som får sjukhusvård som avses i 5 § hälso- och

sjukvårdslagen (1982:763) eller i 2 kap. 4 § lagen om allmän försäkring.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. �ldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om högkostnadsskydd

under tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU3, rskr. 1999/2000:12.

SFS 1999:823

Utkom från trycket
den 16 november 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.