SFS 2008:358 Lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. / SFS 2008:358 Lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
080358.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i
hälso- och sjukvården m.m.;

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2002:297) om bio-

banker i hälso- och sjukvården m.m.

dels

att 3 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 4 kap. 6 § ska lyda ⬝Vägran att lämna ut

vävnadsprover m.m.⬝,

dels

att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 4 a och 6 a §§, av

följande lydelse.

3 kap.

7 §

2

Uppgifter om information och samtycke m.m. enligt 1�6 §§ ska doku-

menteras på lämpligt sätt i provgivarens patientjournal.

4 kap.

4 a §

En journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård som rör en viss

patient ska lämnas ut på begäran av den som fått tillgång till kodat human-
biologiskt material från den patienten enligt 1 §, om patienten samtyckt till
att journalhandlingen lämnas ut. I fråga om vissa känsliga personuppgifter
finns föreskrifter i personuppgiftslagen (1998:204).

6 a §

Frågor om utlämnande av en journalhandling enligt 4 a § prövas av

den som är ansvarig för patientjournalen. Anser den ansvarige att journal-
handlingen eller någon del av den inte bör lämnas ut, ska han eller hon ge-
nast med eget yttrande överlämna frågan till Socialstyrelsen för prövning.

I fråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt första stycket

gäller i tillämpliga delar 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

1

Prop. 2007/08:126, bet. 2007/08:SoU16, rskr. 2007/08:207.

2

Senaste lydelse 2002:297.

SFS 2008:358

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:358

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.