SFS 2018:441 Lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. / SFS 2018:441 Lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
SFS2018-441.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och

sjukvården m.m.

Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 §, 4 kap. 4 a § och 6 kap. 2,
3 och 7 §§ och rubrikerna närmast före 1 kap. 4 § och 6 kap. 2 § lagen
(2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. ska ha följande
lydelse.

1 kap.
Förhållandet till annan dataskyddsreglering
4 §
Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-
ning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte
annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen.

Bestämmelser i annan lag vilka avviker från bestämmelser i denna lag ska

tillämpas med det undantaget att bestämmelserna i 5 kap. om PKU-registret
ska ha företräde framför bestämmelser i annan lag.

4 kap.
4 a §
2 En journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård som rör en
viss patient ska lämnas ut på begäran av den som fått tillgång till kodat hu-
manbiologiskt material från den patienten enligt 1 §, om patienten samtyckt
till att journalhandlingen lämnas ut.

6 kap.
Skadestånd
2 §
3 Huvudmannen för biobanken ska ersätta en enskild provgivare för
den skada eller kränkning av den personliga integriteten som ett förfarande
med vävnadsprover i strid med denna lag har orsakat honom eller henne.

Ersättningsskyldigheten kan i den utsträckning det är skäligt jämkas, om

huvudmannen för banken visar att felet inte berodde på honom eller henne.

1 Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261.

2 Senaste lydelse 2008:358.

3 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS

2018:441

Publicerad
den

9 maj 2018

background image

2

SFS

2018:441

3 §4 Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över att denna lag och
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs. Den myndighet
som är tillsynsmyndighet enligt EU:s dataskyddsförordning utövar dock till-
syn över den behandling som sker av personuppgifter.

Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn är skyldig att på In-

spektionen för vård och omsorgs begäran lämna ut handlingar, prover och
annat material som rör verksamheten samt att lämna de upplysningar om
verksamheten som inspektionen behöver för sin tillsyn.

Inspektionen för vård och omsorg får förelägga den som bedriver verk-

samheten att lämna ut vad som begärs. Ett beslut om föreläggande får för-
enas med vite.

7 §5 Beslut enligt 4 kap. 6 § första stycket får överklagas till Inspektionen
för vård och omsorg. Inspektionens beslut enligt 4 kap. 6 § får inte överkla-
gas.

Inspektionen för vård och omsorgs övriga beslut får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut som Inspektionen för vård och omsorg eller allmän förvaltnings-

domstol meddelar enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges i
beslutet.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 2012:947.

5 Senaste lydelse 2012:947. �ndringen innebär att tredje stycket tas bort.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.