SFS 2021:608 Lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. / SFS 2021:608 Lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
SFS2021-608.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och

sjukvården m.m.

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 5 § lagen (2002:297) om bio-
banker i hälso- och sjukvården m.m. ska ha följande lydelse.

1 kap.
5 §
2 Den som är eller har varit anställd eller uppdragstagare vid en biobank
som inrättats i enskild verksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja upp-
gifter i

1. en ansökan om tillstånd till en klinisk läkemedelsprövning,
2. en ansökan eller anmälan om klinisk prövning enligt Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintek-
niska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr
178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets
direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG, eller

3. en ansökan eller anmälan om en prestandastudie enligt Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) 2017/746 av den 5 april 2017 om medi-
cintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv
98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU.

Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldig-

het som följer av lag eller förordning.

Denna lag träder i kraft den 26 maj 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377.
2 Senaste lydelse 2021:607.

SFS

2021:608

Publicerad
den

22 juni 2021

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.