SFS 2012:952 Lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa / SFS 2012:952 Lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
120952.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa

;

utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 § lagen (2006:1570) om skydd

mot internationella hot mot människors hälsa ska ha följande lydelse.

26 §

Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över att denna lag

och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs. Detsamma
gäller beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116.

SFS 2012:952

Utkom från trycket
den 28 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.