SFS 2017:785 Lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa / SFS 2017:785 Lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
170785.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § lagen (2006:1570) om skydd

mot internationella hot mot människors hälsa ska ha följande lydelse.

16 §

2

Innan ett fartyg anlöper första svenska hamn eller senast vid ankom-

sten till hamnen ska befälhavaren på fartyget lämna information om hälso-
tillståndet ombord till Tullverket eller Kustbevakningen om

1. befälhavaren har anledning att anta att smittämnen eller andra ämnen

som kan utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa finns ombord,

2. fartyget kommer från en hamn i ett område som har förklarats drabbat av

ett internationellt hot mot människors hälsa och ankomsten sker inom inkuba-
tionstiden för en smittsam sjukdom, eller

3. det ombord på fartyget finns en person som har vistats inom ett område

som har förklarats drabbat av ett internationellt hot mot människors hälsa un-
der sådan tid att inkubationstiden för en smittsam sjukdom inte har gått ut vid
fartygets ankomst till hamnen.

När Tullverket eller Kustbevakningen har fått sådan information som avses

i första stycket, ska myndigheten omedelbart underrätta smittskyddsläkaren
och Folkhälsomyndigheten om innehållet i informationen. Om informationen
gäller fartyg som tillhör och bemannas av Försvarsmakten ska även försvars-
inspektören för hälsa och miljö omedelbart underrättas.

Vad som sägs i första och andra styckena om fartyg och hamn ska även

gälla luftfartyg respektive flygplats. Den skyldighet som befälhavare på luft-
fartyg har att lämna information enligt första stycket gäller dock endast i för-
hållande till Tullverket.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314.

2 Senaste lydelse 2014:1550.

SFS 2017:785

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.