SFS 2004:181 Lag om ändring i karantänslagen (1989:290)

040181.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i karantänslagen (1989:290);

utfärdad den 7 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 3 och 14 §§ karantänslagen

(1989:290) skall ha följande lydelse.

1 §

I denna lag finns vissa bestämmelser till skydd mot att karantänssjuk-

domar förs in i landet eller sprids till utlandet genom land-, luft- eller sjö-
trafik.

Regeringen får meddela bestämmelser, som avviker från denna lag, om

det behövs med hänsyn till överenskommelse med Danmark, Finland eller
Norge.

3 §

Miljö- och hälsoskyddsnämnden svarar för att sanitära åtgärder vidtas

beträffande laster, bagage och annat gods, transportmedel och djur. För an-
dra smittskyddsåtgärder enligt denna lag svarar smittskyddsläkaren.

Om den som berörs av en smittskyddsåtgärd motsätter sig åtgärden, får

den vidtas endast om den har stöd i smittskyddslagen (2004:168) eller någon
annan lag.

14 §

Den som på grund av en karantänssjukdom har

1. tagits in på sjukhus,
2. isolerats enligt 5 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168), eller
3. tillfälligt isolerats enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen får inte resa ut ur

landet. Smittskyddsläkaren skall vidta de åtgärder som behövs för att hindra
den smittade från att lämna landet.

I andra fall än som avses i första stycket får den som för smitta av en ka-

rantänssjukdom inte vägras att lämna landet. Han skall dock i god tid före
avresan meddela den smittskyddsläkare som underrättats om sjukdomsfallet
enligt smittskyddslagen om tidpunkten för avresan och målet för resan.
Smittskyddsläkaren skall underrätta hälsovårdsmyndigheten på ankomst-
orten om avresan och andra omständigheter av betydelse för att förhindra
smittspridning.

1 Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.

SFS 2004:181

Utkom från trycket
den 20 april 2004

background image

2

SFS 2004:181

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erna Zelmin
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.