SFS 2006:1570 Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa / SFS 2006:1570 Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
061570.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa;

utfärdad den 21 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Världshälso-

organisationens internationella hälsoreglemente som antogs i Genève den
23 maj 2005 (hälsoreglementet). Lagen syftar till att skydda mot internatio-
nella hot mot människors hälsa.

Regeringen får meddela bestämmelser till skydd för liv och hälsa som av-

viker från denna lag om det behövs med hänsyn till överenskommelser med
Danmark, Finland eller Norge.

2 §

Med ett internationellt hot mot människors hälsa avses i denna lag en

risk för att smittämnen eller andra ämnen som utgör eller kan utgöra ett all-
varligt hot mot människors hälsa förs in i landet eller sprids till andra länder.

De sjukdomar på vilka bestämmelserna om samhällsfarliga sjukdomar i

smittskyddslagen (2004:168) är tillämpliga skall alltid anses utgöra ett inter-
nationellt hot mot människors hälsa.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om vilka andra sjukdomar och ämnen som skall anses utgöra ett
internationellt hot mot människors hälsa.

3 §

När åtgärder vidtas enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har

meddelats med stöd av denna lag skall sådana begränsningar som följer av
allmänt erkända folkrättsliga grundsatser beaktas.

Ansvarsfördelning och organisatoriska bestämmelser

4 §

Kommunen svarar enligt denna lag för att åtgärder till skydd för män-

niskors hälsa vidtas i fråga om transportmedel, bagage och annat gods samt
djur.

Landstinget svarar enligt denna lag för att smittskyddsåtgärder som riktar

sig till människor vidtas.

1 Prop. 2005/06:215, bet. 2006/07:SoU3, rskr. 2006/07:61.

SFS 2006:1570

Utkom från trycket
den 9 januari 2007

background image

2

SFS 2006:1570

Vad som sägs i denna lag om landsting gäller också en kommun som inte

ingår i ett landsting.

5 §

Socialstyrelsen skall vara nationell kontaktpunkt enligt hälsoreglemen-

tet och ansvara för de uppgifter den är skyldig att fullgöra enligt denna lag
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

6 §

Med hamn respektive flygplats avses i denna lag sådan hamn eller

flygplats där internationell trafik förekommer.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, skall efter

samråd med berörda kommuner och landsting besluta vilka hamnar och
flygplatser som skall vara karantänshamnar respektive karantänsflygplatser.

7 §

Kommuner och landsting skall inom sina respektive ansvarsområden

svara för att karantänshamnar och karantänsflygplatser har tillgång till den
personal och den utrustning som behövs för kontroll av passagerare, trans-
portmedel, bagage och annat gods samt djur för att skydda mot internatio-
nella hot mot människors hälsa.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om vilken personal och vilken utrustning som karantänshamnar
och karantänsflygplatser skall ha.

8 §

Smittskyddsläkaren skall samordna smittskyddskontrollen vid karan-

tänshamnar och karantänsflygplatser.

Smittskyddsläkaren skall hjälpa kommuner och myndigheter när de utför

uppgifter enligt denna lag.

9 §

Myndigheter, kommuner och landsting som utför uppgifter enligt

denna lag skall vid behov samverka med varandra, med Världshälsoorgani-
sationen och med myndigheter i andra länder för att förebygga och begränsa
internationella hot mot människors hälsa.

Underrättelse- och informationsskyldighet

10 §

Myndigheter, kommuner och landsting som inom sina respektive an-

svarsområden får information om ett misstänkt internationellt hot mot män-
niskors hälsa skall omedelbart underrätta Socialstyrelsen om det misstänkta
hotet. Underrättelsen skall innehålla de uppgifter som Socialstyrelsen be-
höver för att kunna bedöma om det föreligger ett internationellt hot mot
människors hälsa.

På begäran skall myndigheter, kommuner och landsting inom sina respek-

tive ansvarsområden snarast möjligt lämna den information som Socialsty-
relsen behöver för att kunna fullgöra sin informationsskyldighet till Världs-
hälsoorganisationen.

Berörda myndigheter, kommuner och landsting skall informera Socialsty-

relsen om vilka åtgärder som har vidtagits och som kommer att vidtas med
stöd av denna lag. Socialstyrelsen skall lämna information om åtgärderna till
berörda myndigheter, kommuner och landsting.

background image

3

SFS 2006:1570

11 §

Socialstyrelsen skall, om den får information om ett misstänkt inter-

nationellt hot mot människors hälsa, skyndsamt och senast inom 24 timmar
underrätta Världshälsoorganisationen om det misstänkta hotet.

Om Världshälsoorganisationen har fått information om ett misstänkt in-

ternationellt hot mot människors hälsa i landet skall Socialstyrelsen, på be-
gäran från Världshälsoorganisationen, skyndsamt och senast inom
24 timmar efter begäran lämna information till Världshälsoorganisationen
om hälsoläget i landet.

Socialstyrelsen skall lämna information om ett misstänkt internationellt

hot mot människors hälsa till berörda myndigheter, kommuner och lands-
ting.

12 §

Om det bedöms nödvändigt för att skydda mot ett internationellt hot

mot människors hälsa skall Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter,
kommuner och landsting lämna uppgifter till Världshälsoorganisationen och
till berörda utländska myndigheter även om de är sekretessbelagda enligt
sekretesslagen (1980:100).

Bestämmelser om skydd mot kränkning av enskilds personliga integritet

genom behandling av personuppgifter finns i personuppgiftslagen
(1998:204). Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter, kommuner och
landsting får oavsett bestämmelserna i 33 § personuppgiftslagen överföra
personuppgifter till Världshälsoorganisationen och tredje land för att full-
göra sin uppgiftsskyldighet enligt denna lag. Uppgifter som rör någons hälsa
får behandlas helt eller delvis automatiserat, om det är nödvändigt för att en
myndighet, en kommun eller ett landsting skall kunna fullgöra sin uppgifts-
skyldighet enligt denna lag.

13 §

Om ett område inom eller utom landet har drabbats av ett internatio-

nellt hot mot människors hälsa skall Socialstyrelsen förklara området vara
drabbat av ett sådant hot. Området skall anses vara drabbat till dess Social-
styrelsen förklarar området fritt från hotet.

Allmänna bestämmelser om åtgärder till skydd för människors hälsa

14 §

�&tgärder till skydd för människors hälsa som vidtas enligt denna lag

skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och får inte vara mer in-
gripande än vad som krävs för att uppnå detta skydd. �&tgärderna skall vidtas
med respekt för alla människors lika värde och enskildas integritet.

När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets

bästa kräver.

�&tgärder som den enskilde motsätter sig får vidtas endast om inga andra

möjligheter står till buds.

15 §

När åtgärder till skydd för människors hälsa utförs på transportmedel,

bagage och annat gods samt djur skall de försiktighetsmått vidtas som be-
hövs för att förhindra skada på sådan egendom.

3* SFS 2006:1569�1592

background image

4

SFS 2006:1570

�&tgärder vid ankomst till Sverige

16 §

Innan ett fartyg anlöper första svenska hamn eller senast vid ankom-

sten till hamnen skall befälhavaren på fartyget lämna information om hälso-
tillståndet ombord till Tullverket eller Kustbevakningen om

1. befälhavaren har anledning att anta att smittämnen eller andra ämnen

som kan utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa finns ombord,

2. fartyget kommer från en hamn i ett område som har förklarats drabbat

av ett internationellt hot mot människors hälsa och ankomsten sker inom in-
kubationstiden för en smittsam sjukdom, eller

3. det ombord på fartyget finns en person som har vistats inom ett område

som har förklarats drabbat av ett internationellt hot mot människors hälsa
under sådan tid att inkubationstiden för en smittsam sjukdom inte har gått ut
vid fartygets ankomst till hamnen.

När Tullverket eller Kustbevakningen har fått sådan information som av-

ses i första stycket, skall myndigheten omedelbart underrätta smittskydds-
läkaren och Socialstyrelsen om innehållet i informationen. Gäller sådan
information fartyg som tillhör och bemannas av Försvarsmakten skall även
generalläkaren omedelbart underrättas.

Vad som sägs i första och andra stycket om fartyg och hamn skall även

gälla luftfartyg respektive flygplats. Den skyldighet som befälhavare på luft-
fartyg har att lämna information enligt första stycket gäller dock endast i för-
hållande till Tullverket.

17 §

Om ett fartyg eller luftfartyg är drabbat eller misstänks vara drabbat

av ett internationellt hot mot människors hälsa får ansvariga myndigheter
och kommuner vidta de åtgärder mot fartyget eller luftfartyget som krävs för
att skydda människors hälsa.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om vilka åtgärder till skydd för människors hälsa som ansvariga
myndigheter och kommuner får vidta mot drabbade fartyg och luftfartyg.

18 §

Fartyg och luftfartyg får inte av smittskyddsskäl vägras tillträde till

hamn eller flygplats. Fartyg och luftfartyg kan dock hänvisas att fortsätta till
en karantänshamn respektive karantänsflygplats.

Fartyg och luftfartyg får inte av smittskyddsskäl hindras att släppa av eller

ta ombord människor, ta ombord last, lossa last och ta ombord bränsle,
vatten, mat och andra förnödenheter, om det inte framgår av denna lag eller
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen.

19 §

Om ett fartyg eller luftfartyg vid ankomsten till landet lägger till eller

landar vid någon annan plats än karantänshamn eller karantänsflygplats och
om någon av de situationer som anges i 16 § första stycket föreligger, skall
befälhavaren omedelbart lämna information om hälsotillståndet ombord till
Tullverket, Kustbevakningen, smittskyddsläkaren eller kommunen. Med
undantag för om det föreligger en nödsituation, får under sådana omständig-
heter inga människor lämna fartyget eller luftfartyget och ingen last lossas
utan tillstånd från ansvariga myndigheter.

background image

5

SFS 2006:1570

När de åtgärder som ansvariga myndigheter anser är nödvändiga har vid-

tagits, får fartyget eller luftfartyget fortsätta till den hamn eller flygplats som
var dess destination eller till annan lämplig hamn eller flygplats.

Den skyldighet som befälhavare på luftfartyg har att lämna information

enligt första stycket gäller inte i förhållande till Kustbevakningen.

Transportmedel och gods under transitering

20 §

Inga åtgärder till skydd för människors hälsa får med stöd av denna

lag vidtas mot följande objekt:

1. fartyg och luftfartyg under transitering som inte kommer från ett om-

råde som är drabbat av ett internationellt hot mot människors hälsa och det
inte finns något som tyder på att det finns smittämnen eller andra ämnen om-
bord som kan utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa,

2. lastbilar, tåg och bussar under transitering som inte kommer från ett

område som är drabbat av ett internationellt hot mot människors hälsa och
som passerar igenom ett område utan att ta ombord eller släppa av männis-
kor, lasta eller lossa, eller

3. gods under transitering som inte lastas om, med undantag för levande

djur.

21 §

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får

meddela föreskrifter om skyldighet för transportföretag att vidta särskilda åt-
gärder till skydd för människors hälsa.

Bekämpning av djur som kan bära på smittämnen

22 §

I en kommun med hamn skall kommunen vidta de åtgärder som be-

hövs för att i hamnen utrota insekter, råttor och andra djur som vanligen är
bärare av smittämnen som utgör en hälsorisk för människor och för att
skydda hamnens anläggningar mot sådana djur.

23 §

När ett fartyg kommer till första svenska hamn skall befälhavaren för

Tullverket eller Kustbevakningen visa upp intyg, eller till någon av myndig-
heterna ge in kopia av sådant intyg, om att utrotning av djur som avses i 22 §
har skett ombord eller ett intyg om att utrotning av sådana djur inte behövs.
Om ett intyg inte visas upp eller ges in skall Tullverket eller Kustbevak-
ningen omedelbart underrätta kommunen som skall låta undersöka fartyget
och, om det behövs, vidta åtgärder för att utrota djur som avses i 22 §.

Hälsointyg och andra intyg

24 §

Om en myndighet, en kommun eller ett landsting har vidtagit en åt-

gärd till skydd för människors hälsa enligt denna lag eller enligt föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen, skall den som vidtagit åtgärden utfärda ett
intyg om åtgärden, om den som berörs av åtgärden begär det.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om vem som får utfärda intyg, skyldighet att visa upp intyg och
undantag från sådan skyldighet samt andra behövliga föreskrifter om intyg
enligt denna lag.

background image

6

SFS 2006:1570

Avgifter

25 §

Kommuner och landsting får ta ut avgifter för åtgärder enligt denna

lag enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen.

Tillsyn m.m.

26 §

Socialstyrelsen har tillsyn över efterlevnaden av denna lag och före-

skrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen.

27 §

Polis-, tull-, lots- och hamnpersonal, fartygsinspektörer och kustbe-

vakningstjänstemän samt trafikpersonal vid flygplats skall, var och en inom
sitt verksamhetsområde, vara uppmärksam på efterlevnaden av denna lag
och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

28 §

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för att vidta åt-

gärder enligt denna lag eller åtgärder enligt föreskrifter eller beslut som
meddelats med stöd av lagen.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

29 §

Personal inom polisen, Tullverket eller Kustbevakningen som med-

verkar vid in- och utresekontroll enligt utlänningslagen (2005:716) skall
medverka vid kontroll av vaccinationsbevis och, när det behövs, vid andra
åtgärder som vidtas vid karantänshamnar och karantänsflygplatser.

Ytterligare föreskrifter

30 §

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får

meddela de ytterligare föreskrifter till skydd för enskilda som behövs för att
hindra att smittämnen eller andra ämnen som kan utgöra ett allvarligt hot
mot människors hälsa förs in i landet eller sprids till andra länder.

Ansvar

31 §

Till böter döms den som åsidosätter sin skyldighet att lämna informa-

tion om hälsotillståndet ombord på fartyg eller luftfartyg enligt 16 § första
och tredje stycket eller 19 § första stycket, eller lämnar oriktig sådan infor-
mation.

�verklagande

32 §

Beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats

med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med

stöd av lagen gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

background image

7

SFS 2006:1570

1. Denna lag träder i kraft den 15 juni 2007 då karantänslagen (1989:290)

skall upphöra att gälla.

2. Beslut och intyg som har meddelats enligt den upphävda lagen gäller

fortfarande.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MARIA LARSSON
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.