SFS 2012:950 Lag om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler / SFS 2012:950 Lag om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler
120950.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor
och kanyler

;

utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 4 och 5 §§ lagen (2006:323) om

utbyte av sprutor och kanyler ska ha följande lydelse.

2 §

Sprututbytesverksamhet får bedrivas endast av landsting inom ramen

för dess hälso- och sjukvård och sedan Inspektionen för vård och omsorg har
gett tillstånd till verksamheten.

Tillstånd får ges endast om den eller de kommuner där verksamheten ska

bedrivas har biträtt ansökan.

4 §

Inspektionen för vård och omsorg får ge tillstånd till sprututbytesverk-

samhet för högst två år åt gången. Har en ny ansökan getts in innan tiden för
gällande tillstånd har löpt ut, får verksamheten fortsätta i avvaktan på
inspektionens beslut.

5 §

Inspektionen för vård och omsorg får besluta att återkalla ett tillstånd

till sprututbytesverksamhet om det förekommer missförhållanden i verksam-
heten.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116.

SFS 2012:950

Utkom från trycket
den 28 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.