SFS 2019:924 Lag om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler / SFS 2019:924 Lag om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler
SFS2019-924.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och

kanyler

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1�3 och 6 §§ lagen (2006:323) om
utbyte av sprutor och kanyler ska ha följande lydelse.

1 § I denna lag finns bestämmelser om verksamhet med utbyte av sprutor
och kanyler (sprututbytesverksamhet) i syfte att förebygga spridning av
hivinfektion och andra blodburna infektioner bland personer som miss-
brukar narkotika.

Sprututbytesverksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att den enskilde

kan motiveras för vård och behandling.

Det som i lagen sägs om regioner gäller också kommuner som inte ingår

i en region.

2 §2 Sprututbytesverksamhet får bedrivas endast av regioner inom ramen
för deras hälso- och sjukvård och sedan Inspektionen för vård och omsorg
har gett tillstånd till verksamheten.

3 § Innan en ansökan om tillstånd ges in, ska samråd ske mellan regionen
och samtliga kommuner inom regionen.

I ansökan ska regionen redovisa hur behovet av avgiftning och vård av

missbrukare kommer att tillgodoses.

6 §3 En spruta eller en kanyl får lämnas ut av regionen endast om en
begagnad spruta eller kanyl samtidigt lämnas in. Utlämnande får dock ske
om det finns särskilda skäl till varför motsvarande begagnade sprutor och
kanyler inte kan lämnas in.

Sprutor eller kanyler får lämnas ut endast till den som har fyllt 18 år.

Utlämnande får ske endast vid personligt besök.

Endast personer som kan anses bosatta i en region som har beviljats till-

stånd får delta i sprututbytesverksamhet i den regionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:7.

3 Senaste lydelse 2017:7.

SFS

2019:924

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:924

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.