SFS 2006:323 Lag om utbyte av sprutor och kanyler

060323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om utbyte av sprutor och kanyler;

utfärdad den 11 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

1 §

I denna lag finns bestämmelser om verksamhet med utbyte av sprutor

och kanyler (sprututbytesverksamhet) i syfte att förebygga spridning av hiv-
infektion och andra blodburna infektioner bland personer som missbrukar
narkotika.

Sprututbytesverksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att den enskilde

kan motiveras för vård och behandling.

Vad som i lagen sägs om landsting gäller också kommuner som inte ingår

i ett landsting.

Tillstånd att bedriva verksamhet med utbyte av sprutor och
kanyler

2 §

Sprututbytesverksamhet får bedrivas endast av landsting inom ramen

för dess hälso- och sjukvård och sedan Socialstyrelsen har meddelat tillstånd
till verksamheten.

Tillstånd får meddelas endast om den eller de kommuner där verksamhe-

ten skall bedrivas har biträtt ansökan.

3 § Innan en ansökan om tillstånd ges in, skall samråd ske mellan lands-
tinget och samtliga kommuner inom landstinget.

I ansökan skall landstinget redovisa hur behovet av avgiftning och vård av

missbrukare kommer att tillgodoses.

4 § Socialstyrelsen får meddela tillstånd till sprututbytesverksamhet för
högst två år åt gången. Har en ny ansökan getts in till Socialstyrelsen innan
tiden för gällande tillstånd har löpt ut, får verksamheten fortsätta i avvaktan
på Socialstyrelsens beslut.

5 §

Ett tillstånd får återkallas av Socialstyrelsen, om det förekommer miss-

förhållanden i verksamheten.

1 Prop. 2005/06:60, bet. 2005/06:JuSoU1, rskr. 2005/06:218.

SFS 2006:323

Utkom från trycket
den 23 maj 2006

background image

2

SFS 2006:323

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Villkor för utbyte av sprutor och kanyler

6 §

En spruta eller en kanyl får lämnas ut av landstinget endast om en be-

gagnad spruta eller kanyl samtidigt lämnas in. Utlämnande får dock ske om
det finns särskilda skäl till varför motsvarande begagnade sprutor och kany-
ler inte kan lämnas in.

Sprutor och kanyler som lämnas ut skall vara märkta på ett sådant sätt att

det går att fastställa ursprunget.

Sprutor eller kanyler får lämnas ut endast till den som har fyllt 20 år. Ut-

lämnande får ske endast vid personligt besök.

Endast personer som kan anses bosatta i ett landsting som har beviljats

tillstånd får delta i sprututbytesverksamhet i det landstinget.

�verklagandeförbud

7 §

Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Bemyndigande

8 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela så-
dana ytterligare föreskrifter om sprututbytesverksamheten som behövs till
skydd för enskilda.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. Ett landsting som vid ikraftträdandet bedriver sprututbytesverksamhet

får, under förutsättning att landstinget före utgången av år 2006 gör en an-
sökan om tillstånd enligt 2 §, fortsätta verksamheten i avvaktan på Social-
styrelsens beslut.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

MORGAN JOHANSSON
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.