SFS 1995:81 Lag om ändring i lagen (1991:114) om användning av viss genteknik vid allmänna hälsoundersökningar

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. / SFS 1995:81 Lag om ändring i lagen (1991:114) om användning av viss genteknik vid allmänna hälsoundersökningar
SFS 1995_81 Lag om ändring i lagen (1991_114) om användning av viss genteknik vid allmänna hälsoundersökningar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1991:114) om användning av
viss genteknik vid allmänna hälsoundersökningar;

SFS 1995:81
Utkom från trycket
den 1 februari 1995

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1991:114) om an-

vändning av viss genteknik vid allmänna hälsoundersökningar skall ha
följande lydelse.

6 § Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

71

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.