SFS 2012:951 Lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:496) om blodsäkerhet / SFS 2012:951 Lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet
120951.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet;

utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18�19 §§ lagen (2006:496) om

blodsäkerhet ska ha följande lydelse.

18 §

2

Inspektionen för vård och omsorg ska med hjälp av automatiserad

behandling föra ett register över dem som har tillstånd att bedriva blodverk-
samhet. Registret har till ändamål att ge offentlighet åt

1. vem som har tillstånd,
2. de anmälningar som har gjorts enligt 15 §,
3. de anmälningar som har gjorts enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen

(2010:659) i samband med blodtransfusion, och

4. tidpunkterna för inspektion och kontroll enligt 12 §.
Registret får också användas för tillsyn, forskning och framställning av

statistik.

Personuppgifter får inte registreras om andra än dem som har tillstånd att

bedriva blodverksamhet och om verksamhetschefen.

Inspektionen för vård och omsorg är personuppgiftsansvarig för registret.
Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får ha direkt-

åtkomst till uppgifterna i Inspektionen för vård och omsorgs register.

18 a §

3

Inspektionen för vård och omsorg ska, snarast efter att ha fått

kännedom om att en allvarlig biverkan har observerats hos en patient i sam-
band med en transfusion, lämna information till samtliga blodcentraler om
biverkningen när denna kan hänföras till blodets och blodkomponenternas
kvalitet eller säkerhet.

19 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ska till Inspektionen för

vård och omsorg lämna de uppgifter som är nödvändiga för att inspektionen
ska kunna föra register enligt 18 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska

Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart, om inspektio-

1 Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116.

2 Senaste lydelse 2010:675.

3 Senaste lydelse 2007:1130.

SFS 2012:951

Utkom från trycket
den 28 december 2012

background image

2

SFS 2012:951

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

nen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är fö-
remål för prövning.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.