SFS 2015:321 Lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:496) om blodsäkerhet / SFS 2015:321 Lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet
150321.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet;

utfärdad den 28 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2006:496) om blodsäker-

het ska ha följande lydelse.

4 §

2

Vid framställning, förvaring och distribution av blod och blodkom-

ponenter som är avsedda att användas som råvara vid tillverkning av läkeme-
del eller medicintekniska produkter gäller i stället lagen (1993:584) om
medicintekniska produkter respektive läkemedelslagen (2015:315).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200.

2 Senaste lydelse 2007:1130.

SFS 2015:321

Utkom från trycket
den 5 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.