SFS 2021:614 Lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:496) om blodsäkerhet / SFS 2021:614 Lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet
SFS2021-614.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (2006:496) om blodsäker-
het ska ha följande lydelse.

4 §2 Vid framställning, förvaring och distribution av blod och blodkompo-
nenter som är avsedda att användas som råvara vid tillverkning av läkemedel
eller produkter som omfattas av förordning (EU) 2017/745 gäller i stället
läkemedelslagen (2015:315) respektive förordning (EU) 2017/745 och lag-
en (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om
medicintekniska produkter.

Denna lag träder i kraft den 26 maj 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377.
2 Senaste lydelse 2021:613.

SFS

2021:614

Publicerad
den

22 juni 2021

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.