SFS 2013:517 Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd / SFS 2013:517 Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
130517.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:145) om statligt
tandvårdsstöd;

utfärdad den 13 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i lagen (2008:145) om statligt

tandvårdsstöd ska införas en ny paragraf, 2 kap. 4 a §, av följande lydelse.

2 kap.

4 a §

Vid beräkning av tandvårdsersättning enligt 4 § ska sådana kostnader

för tandvård, läkemedel eller övriga vårdprodukter som lagts till grund för be-
slut om ersättning enligt 10 § lagen (2013:513) om ersättning för kostnader
till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet medräknas.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:150, bet. 2012/13:SoU23, rskr. 2012/13:269.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om till-
lämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88,
4.4.2011, s. 45, Celex 32011L0024).

SFS 2013:517

Utkom från trycket
den 24 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.