SFS 2008:146 Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd / SFS 2008:146 Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
080146.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring;

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om all-

män försäkring

2

dels

att 2 kap. 3�3 b §§ och 20 kap. 4 a §

3

ska upphöra att gälla,

dels

att 2 kap. 1 och 7 §§ samt 20 kap. 4 och 13 a §§ ska ha följande ly-

delse.

2 kap.

1 §

4

Bestämmelser om skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård finns i

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). För hälso- och sjukvård och för vissa
resor i samband med vård lämnas ersättning enligt bestämmelserna i detta
kapitel.

7 §

5

Arbetsgivare för sjöman får vid en sjömans sjukdom ersättning enligt

bestämmelserna i denna lag från Försäkringskassan för sina kostnader enligt
sjömanslagen (1973:282) för

1. öppen hälso- och sjukvård, utom sådan som ges av husläkare, om vår-

den anordnas av staten, ett landsting eller en kommun som inte tillhör ett
landsting,

2. tandvård som avses i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd, eller
3. sjukhusvård enligt 4 §.

20 kap.

4 §

6

Har någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att

fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt förorsa-
kat att ersättning utgått obehörigen eller med för högt belopp, eller har nå-

1

Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145.

2

Lagen omtryckt 1982:120.

3

Senaste lydelse av

2 kap. 3 § 2004:781
2 kap. 3 a § 2004:781
2 kap. 3 b § 2004:781
20 kap. 4 a § 2004:781.

4

Senaste lydelse 1995:1478. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

5

Senaste lydelse 2004:781.

6

Senaste lydelse 2004:781. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

SFS 2008:146

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:146

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

gon eljest obehörigen eller med för högt belopp uppburit ersättning och har
han skäligen bort inse detta, ska återbetalning ske av vad som för mycket ut-
betalats.

Om det i särskilt fall finns anledning får Försäkringskassan helt eller del-

vis efterge krav på återbetalning enligt första stycket.

Har återbetalningsskyldighet ålagts någon enligt första stycket, får vid se-

nare utbetalning till honom i avräkning på vad som för mycket utgått inne-
hållas ett skäligt belopp.

Avdrag på en ersättning enligt denna lag får vidare göras om någon enligt

beslut av Försäkringskassan eller Premiepensionsmyndigheten är återbetal-
ningsskyldig för en ersättning som har utgetts på grund av en annan författ-
ning. Har avdrag gjorts med anledning av beslut om återbetalningsskyldig-
het av premiepension ska det avdragna beloppet överlämnas till Premiepen-
sionsmyndigheten.

13 a §

7

Bestämmelserna i 10�13 §§ gäller Försäkringskassans beslut i

ärenden om utfärdande av intyg för tillämpningen av rådets förordning
(EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för so-
cial trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar
flyttar inom gemenskapen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

7

Senaste lydelse 2004:781. �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.