SFS 2016:1285 Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd / SFS 2016:1285 Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
161285.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:145) om statligt
tandvårdsstöd;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (2008:145) om stat-

ligt tandvårdsstöd ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

Statligt tandvårdsstöd får lämnas för tandvårdsåtgärder som slutförs från

och med det år då patienten fyller 22 år. Bestämmelser om avgiftsfri tandvård
för personer till och med det år då de fyller 21 år finns i 7 § 1 och 15 a § första
stycket tandvårdslagen (1985:125).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127.

SFS 2016:1285

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.