SFS 2017:431 Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd / SFS 2017:431 Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
170431.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:145) om statligt
tandvårdsstöd;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2008:145) om statligt

tandvårdsstöd

dels att 4 kap. 6, 8 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 8 a §, av följande lydelse.

4 kap.

6 §

Försäkringskassan får besluta att en vårdgivare, för att kunna få ersätt-

ning för vissa tandvårdsåtgärder, i varje enskilt fall ska begära förhandspröv-
ning hos Försäkringskassan, om

1. vårdgivaren i väsentlig utsträckning har åsidosatt bestämmelserna i

denna lag, eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, om vårdgiva-
res skyldigheter eller förutsättningarna för ersättning, och

2. det finns skäl att anta att vårdgivaren kommer att fortsätta att i väsentlig

utsträckning åsidosätta bestämmelserna.

Ett beslut om förhandsprövning får gälla högst ett år. Beslutet får begränsas

till att avse en viss behandlande tandläkare eller tandhygienist, en viss mot-
tagning eller en viss åtgärd.

8 §

2

För att vårdgivaren ska kunna få ersättning enligt denna lag, ska an-

sökan om ersättning ges in till Försäkringskassan inom två veckor från det att
den tandvårdsåtgärd för vilken ersättning begärs har slutförts. Om det finns
särskilda skäl, kan Försäkringskassan betala ut ersättning även om ansökan
har kommit in för sent.

8 a §

Försäkringskassan ska betala ut ersättning inom två veckor från det att

ansökan kom in.

Om en vårdgivare inte fullgör sin uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 2 och

3 §§, får Försäkringskassan vänta med att betala ut ersättning till dess att
rätten till ersättning har utretts. En sådan utredning före utbetalning får be-
gränsas till att avse en viss behandlande tandläkare eller tandhygienist, en viss
mottagning eller en viss åtgärd.

1 Prop. 2016/17:153, bet. 2016/17:SoU20, rskr. 2016/17:278.

2 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS 2017:431

Utkom från trycket

den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:431

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Utöver de fall som anges i andra stycket får Försäkringskassan betala ut er-

sättning senare än den tidpunkt som anges i första stycket om det finns sär-
skilda skäl.

9 §

3

Om inte annat följer av denna lag, gäller i tillämpliga delar följande be-

stämmelser i socialförsäkringsbalken för ärenden om statligt tandvårdsstöd:

� 107 kap. 9, 10, 12, 17 och 18 §§ om utmätning, preskription och skade-

stånd m.m.,

� 108 kap. 2, 11, 15, 16, 19 och 21 §§ samt 22 § första stycket om åter-

betalningsskyldighet och ränta m.m.,

� 110 kap. 13 §, 14 § 1 och 2 samt 31 § och 115 kap. 4 § om uppgiftsskyl-

dighet m.m.,

� 113 kap. 2�17, 19, 20 och 21 §§ om ändring, omprövning och överkla-

gande.

Bestämmelserna i 108 kap. 2, 11, 15, 16, 19 och 21 §§ samt 22 § första

stycket socialförsäkringsbalken gäller dock inte i förhållande till vårdgivare.

Försäkringskassans beslut gäller omedelbart, om inte något annat anges i

beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2013:110.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.