SFS 2020:712 Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd / SFS 2020:712 Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
SFS2020-712.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Utfärdad den 2 juli 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (2008:145) om
statligt tandvårdsstöd ska ha följande lydelse.

2 kap.
4 §
För ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som har slutförts under
en ersättningsperiod om ett år, lämnas tandvårdsersättning med en viss andel
av patientens sammanlagda kostnader, i den mån dessa överstiger det belopp
som har fastställts enligt 6 § 1.

Kostnaderna beräknas med utgångspunkt i referenspriser för ersättnings-

berättigande tandvårdsåtgärder. Kostnaden för en utförd åtgärd får dock inte
beräknas högre än ett belopp motsvarande vårdgivarens pris för åtgärden för
den aktuella patienten.

Ersättningsperioden enligt första stycket påbörjas när en första ersätt-

ningsberättigande åtgärd har slutförts. Vårdgivaren kan på patientens be-
gäran anmäla hos Försäkringskassan att en ny ersättningsperiod ska påbörjas
innan den tidigare ersättningsperioden har löpt ut.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om anmälan enligt tredje
stycket samt om när en ny ersättningsperiod ska börja löpa.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen vid extraordinära

händelser i fredstid meddela sådana föreskrifter om beräkning av tandvårds-
ersättning som avviker från bestämmelserna om ersättningsperioder i första
och tredje styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:184, bet. 2019/20:SoU26, rskr. 2019/20:370.

SFS

2020:712

Publicerad
den

3 juli 2020

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.