SFS 2010:1299 Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd / SFS 2010:1299 Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
101299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:145) om statligt
tandvårdsstöd;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 9 § lagen (2008:145) om

statligt tandvårdsstöd ska ha följande lydelse.

4 kap.

9 §

Om inte annat följer av denna lag, gäller i tillämpliga delar följande be-

stämmelser i socialförsäkringsbalken för ärenden om statligt tandvårdsstöd:

� 107 kap. 9, 10, 12, 17 och 18 §§ om utmätning, preskription och skade-

stånd m.m.,

� 108 kap. 2, 11, 15, 16, 19 och 21 §§ samt 22 § första stycket om återbe-

talningsskyldighet och ränta m.m.,

� 110 kap. 13 §, 14 § 1 och 2 samt 31 § och 115 kap. 4 § om uppgiftsskyl-

dighet m.m.,

� 113 kap. 2�20 och 21 §§ om ändring, omprövning och överklagande.
Bestämmelserna i 108 kap. 2, 11, 15, 16, 19 och 21 §§ samt 22 § första

stycket socialförsäkringsbalken gäller dock inte i förhållande till vårdgivare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1299

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.