SFS 2012:953 Lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler / SFS 2012:953 Lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
120953.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och
säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga
vävnader och celler

;

utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 23 och 24 §§ lagen (2008:286) om

kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och
celler ska ha följande lydelse.

23 §

Inspektionen för vård och omsorg ska med hjälp av automatiserad

behandling föra ett register över dem som har tillstånd att bedriva en väv-
nadsinrättning. Registret har till ändamål att ge offentlighet åt vilka vävnads-
inrättningar som har tillstånd och för vilken verksamhet dessa har beviljats
tillstånd.

Registret får också användas för tillsyn, forskning och statistik.
Registret får i fråga om personuppgifter innehålla uppgifter endast om den

som har tillstånd att bedriva en vävnadsinrättning och om verksamhets-
chefen.

Inspektionen för vård och omsorg är personuppgiftsansvarig för registret.

24 §

Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som ska

lämna de uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg som är nödvändiga
för att inspektionen ska kunna föra register enligt 23 §.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter som får ha direkt-

åtkomst till uppgifterna i Inspektionen för vård och omsorgs register.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska

Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart, om inspektio-
nen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är
föremål för prövning.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116.

SFS 2012:953

Utkom från trycket
den 28 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.