SFS 2006:804 Livsmedelslag

060804.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Livsmedelslag;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

1

Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

2

Jfr rådets direktiv 76/621/EEG av den 20 juli 1976 om högsta tillåtna halt av eruka-

syra i oljor och fetter avsedda som människoföda och i livsmedel med tillsatta oljor
och fetter, (EGT L 202, 28.7.1976, s. 35, svensk specialutgåva, område 13, volym 5,
s. 26, Celex 31976L0621), senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 807/2003
(EUT L 122, 16.5.2003, s. 36, Celex 32003R0807), rådets direktiv 78/142/EEG av
den 30 januari 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om material
och produkter som innehåller vinylkloridmonomer och är avsedda att komma i kon-
takt med livsmedel (EGT L 44, 15.2.1978, s. 15, svensk specialutgåva, område 13,
volym 8, s. 44, Celex 31978L0142), kommissionens direktiv 79/796/EEG av den 26
juli 1979 om fastställande av gemenskapens analysmetoder för undersökning av vissa
sockerarter som är avsedda för livsmedel (EGT L 239, 22.9.1979, s. 24, svensk speci-
alutgåva, område 13, volym 10, s. 80, Celex 31979L0796), kommissionens direktiv
79/1067/EEG av den 13 november 1979 om fastställande av gemenskapens analysme-
toder för test av vissa former av konserverad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk
avsedd för konsumtion (EGT L 327, 24.12.1979, s. 29, svensk specialutgåva, område
13, volym 10, s. 150, Celex 31979L1067), kommissionens direktiv 80/766/EEG av
den 8 juli 1980 om fastställande av gemenskapens analysmetod för den offentliga
kontrollen av halten vinylkloridmonomer i material och produkter som är avsedda att
komma i kontakt med livsmedel (EGT L 213, 16.8.1980, s. 42, svensk specialutgåva,
område 13, volym 10, s. 221, Celex 31980L0766), rådets direktiv 80/777/EEG av den
15 juli 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utvinning och salu-
förande av naturliga mineralvatten (EGT L 229, 30.8.1980, s. 1, svensk specialutgåva,
område 13, volym 10, s. 226, Celex 31980L0777), senast ändrat genom Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1,
Celex 32003R1882), kommissionens direktiv 81/432/EEG av den 29 april 1981 om
fastställande av gemenskapens analysmetod för den offentliga kontrollen av vinylklo-
rid som avges från material och produkter till livsmedel (EGT L 167, 24.6.1981, s. 6,
svensk specialutgåva, område 13, volym 11, s. 140, Celex 31981L0432), kommissio-
nens direktiv 81/712/EEG av den 28 juli 1981 om analysmetoder för kontroll av att
vissa livsmedelstillsatser uppfyller renhetskriterier (EGT L 257, 10.9.1981, s. 1,
svensk specialutgåva, område 13, volym 11, s. 154, Celex 31981L0712), rådets direk-
tiv 82/711/EEG av den 18 oktober 1982 om fastställelse av de grundregler som
behövs för undersökning av migration av beståndsdelar i material och produkter av
plast avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EGT L 297, 23.10.1982, s. 26,
svensk specialutgåva, område 13, volym 12, s. 132, Celex 31982L0711), senast ändrat
genom kommissionens direktiv 97/48/EG (EGT L 222, 12.8.1997, s. 10, Celex
31997L0048), rådets direktiv 83/417/EEG av den 25 juli 1983 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om vissa mjölkproteiner (kaseiner och kaseinater)
avsedda som livsmedel (EGT L 237, 26.8.1983, s. 25, svensk specialutgåva, område
13, volym 13, s. 77, Celex 31983L0417), senast ändrat genom rådets förordning (EG)
nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36, Celex 32003R0807), rådets direktiv
84/500/EEG av den 15 oktober 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstift-
ning om keramiska produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EGT L
277, 20.10.1984, s. 12, svensk specialutgåva, område 13, volym 13, s. 207, Celex
31984L0500), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/31/EG (EUT L 110,
30.4.2005, s. 36, Celex 32005L0031), rådets direktiv 85/572/EEG av den 19 decem-

SFS 2006:804

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

2

SFS 2006:804

forts fotnot 2

ber 1985 om förteckning över simulatorer som skall användas för undersökning av
migration av beståndsdelar i material och produkter av plast avsedda att komma i kon-
takt med livsmedel (EGT L 372, 31.12.1985, s. 14, svensk specialutgåva, område 13,
volym 15, s. 3, Celex 31985L0572), rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986
om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål
(EGT L 221, 7.8.1986, s. 37, svensk specialutgåva, område 3, volym 21, s. 220, Celex
31986L0362), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/30/EG (EUT L 75,
14.3.2006, s. 7, Celex 32006L0030), rådets direktiv 86/363/EEG av den 24 juli 1986
om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av
animaliskt ursprung (EGT L 221, 7.8.1986, s. 43, svensk specialutgåva, område 3,
volym 21, s. 226, Celex 31986L0363), senast ändrat genom kommissionens direktiv
2006/30/EG (EUT L 75, 14.3.2006, s. 7, Celex 32006L0030), kommissionens direktiv
86/424/EEG av den 15 juli 1986 om provtagningsmetoder för kemisk analys av ätliga
kaseiner och kaseinater (EGT L 243, 28.8.1986, s. 29, svensk specialutgåva, område
13, volym 15, s. 256, Celex 31986L0424), kommissionens direktiv 87/250/EEG av
den 15 april 1987 om märkning som anger alkoholhalten efter volym i alkoholhaltiga
drycker som är avsedda för konsumenten (EGT L 113, 30.4.1987, s. 57, svensk speci-
alutgåva, område 15, volym 7, s. 220, Celex 31987L0250), kommissionens direktiv
87/524/EEG av den 6 oktober 1987 om gemenskapens stickprovsmetoder för kemisk
analys för kontrollen av konserverade mjölkprodukter (EGT L 306, 28.10.1987, s. 24,
svensk specialutgåva, område 13, volym 16, s. 212, Celex 31987L0524), rådets direk-
tiv 88/344/EEG av den 13 juni 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning
om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser (EGT
L 157, 24.6.1988, s. 28, svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 66, Celex
31988L0344), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1, Celex 32003R1882), rådets direktiv
88/388/EEG av den 22 juni 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
aromer för användning i livsmedel och om ursprungsmaterial vid framställning av
sådana aromer (EGT L 184, 15.7.1988, s. 61, svensk specialutgåva, område 13, volym
17, s. 77, Celex 31988L0388), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1, Celex 32003R1882),
rådets direktiv 89/107/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om livsmedelstillsatser som är godkända för användning i livsmedel
(EGT L 40, 11.2.1989, s. 27, svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 200,
Celex 31989L0107), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1, Celex 32003R1882), rådets direktiv
89/108/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstift-
ning om djupfrysta livsmedel (EGT L 40, 11.2.1989, s. 34, svensk specialutgåva,
område 15, volym 9, s. 49, Celex 31989L0108), senast ändrat genom Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1, Celex
32003R1882), rådets direktiv 89/396/EEG av den 14 juni 1989 om identifikations-
märkning av livsmedelspartier (EGT L 186, 30.6.1989, s. 21, svensk specialutgåva,
område 15, volym 9, s. 71, Celex 31989L0396), senast ändrat genom rådets direktiv
92/11/EEG (EGT L 65, 11.3.1992, s. 32, Celex 31992L0011), rådets direktiv
89/398/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
specialdestinerade livsmedel (EGT L 186, 30.6.1989, s. 27, svensk specialutgåva,
område 13, volym 19, s. 51, Celex 31989L0398), senast ändrat genom Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1, Celex
32003R1882), rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära
kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden
(EGT L 395, 30.12.1989, s. 13, svensk specialutgåva, område 3, volym 31, s. 216,
Celex 31989L0662), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/41/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 33, Celex 32004L0041), rådets direktiv
90/496/EEG av den 24 september 1990 om näringsvärdesdeklaration för livsmedel
(EGT L 276, 6.10.1990, s. 40, svensk specialutgåva, område 15, volym 10, s. 7, Celex
31990L0496), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1, Celex 32003R1882), rådets direktiv
90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämp-
ningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och
grönsaker (EGT L 350, 14.12.1990, s. 71, svensk specialutgåva, område 3, volym 35,
s. 258, Celex 31990L0642), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/30/EG
(EUT L 75, 14.3.2006, s. 7, Celex 32006L0030), kommissionens direktiv 91/321/EEG
av den 14 maj 1991 om modersmjölkersättning och tillskottsnäring (EGT L 175,
4.7.1991, s.

35, svensk specialutgåva, område 15, volym 10, s.

107, Celex

31991L0321), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/14/EG (EUT L 41,
14.2.2003, s. 37, Celex 32003L0014), kommissionens direktiv 92/2/EEG av den 13
januari 1992 om fastställande av stickprovsförfarande och gemenskapens analysmetod

background image

3

SFS 2006:804

för den offentliga kontrollen av djupfrysta livsmedels temperatur (EGT L 34,
11.2.1992, s.

30, svensk specialutgåva, område 15, volym 11, s.

6, Celex

31992L0002), rådets direktiv 92/52/EEG av den 18 juni 1992 om export till tredje land
av modersmjölksersättningar och tillskottsnäring (EGT L 179, 1.7.1992, s. 129, svensk
specialutgåva, område 11, volym 19, s. 216, Celex 31992L0052), kommissionens
direktiv 93/10/EEG av den 15 mars 1993 om material och produkter av regenererad
cellulosafilm som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EGT L 93,
17.4.1993, s.

27, svensk specialutgåva, område 13, volym 24, s.

27, Celex

31993L0010), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/14/EG (EUT L 27,
30.1.2004, s. 48, Celex 32004L0014), kommissionens direktiv 93/11/EEG av den
15 mars 1993 om utlösning av N-nitrosaminer och N-nitroserbara ämnen från dinappar
och tröstnappar av elastomer eller gummi (EGT L 93, 17.4.1993, s. 37, svensk speci-
alutgåva, område 15, volym 12, s. 167, Celex 31993L0011), Europaparlamentets och
rådets direktiv 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livs-
medel (EGT L 237, 10.9.1994, s. 3, svensk specialutgåva, område 13, volym 27, s. 5,
Celex 31994L0035), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1, Celex 32003R1882), Europaparla-
mentets och rådets direktiv 94/36/EG av den 30 juni 1994 om färgämnen för använd-
ning i livsmedel (EGT L 237, 10.9.1994, s. 13, svensk specialutgåva, område 13,
volym 27, s. 15, Celex 31994L0036), senast ändrat genom Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1, Celex
32003R1882), kommissionens direktiv 94/54/EG av den 18 november 1994 om att
andra uppgifter än de som följer av rådets direktiv 79/112/EEG skall anges på märk-
ningen av vissa livsmedel (EGT L 300, 23.11.1994, s. 14, svensk specialutgåva,
område 15, volym 13, s. 250, Celex 31994L0054), senast ändrat genom kommissio-
nens direktiv 2004/77/EG (EUT L 162, 30.4.2004, s. 76, Celex 32004L0077), Europa-
parlamentets och rådets direktiv 95/2/EG av den 20 februari 1995 om andra
livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (EGT L 61, 18.3.1995, s. 1,
Celex 31995L0002), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1, Celex 32003R1882), kommissio-
nens direktiv 95/31/EG av den 5 juli 1995 om särskilda renhetskriterier för sötnings-
medel som används i livsmedel (EGT L 178, 28.7.1995, s. 1, Celex 31995L0031),
senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/46/EG (EUT L 114, 21.4.2004,
s. 15, Celex 32004L0046), kommissionens direktiv 95/45/EG av den 26 juli 1995 om
särskilda renhetskriterier för färgämnen som används i livsmedel (EGT L 226,
22.9.1995, s. 1, Celex 31995L0045), senast ändrat genom kommissionens direktiv
2006/33/EG (EUT L 82, 21.3.2006, s. 10, Celex 32006L0033), kommissionens direk-
tiv 96/3/EG av den 26 januari 1996 om undantag från vissa bestämmelser i rådets
direktiv 93/43/EEG om livsmedelshygien i fråga om bulktransport av fetter och oljor
(EGT L 21, 27.1.1996, s. 42, Celex 31996L0003), ändrat genom kommissionens
direktiv 2004/4/EG (EUT L 15, 22.1.2004, s. 25, Celex 32004L0004), rådets direktiv
96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och
restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om upphä-
vande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och
91/664/EEG (EGT L 125, 23.5.1996, s. 10, Celex 31996L0023), senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (EUT L 165, 30.4.2004,
s. 1, Celex 32004R0882), kommissionens direktiv 96/77/EG av den 2 december 1996
om särskilda renhetskriterier för andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötnings-
medel (EGT L 339, 30.12.1996, s. 1, Celex 31996L0077), senast ändrat genom kom-
missionens direktiv 2004/45/EG (EUT L 113, 20.4.2004, s. 19, Celex 32004L0045),
rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av
veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (EGT L
24, 30.1.1998, s. 9, Celex 31997L0078), senast ändrat genom Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 882/2004 (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882),
kommissionens direktiv 98/28/EG av den 29 april 1998 om medgivande av undantag
från vissa bestämmelser i direktiv 93/43/EEG om livsmedelshygien när det gäller sjö-
transport av råsocker i bulklast (EGT L 140, 12.5.1998, s. 10, Celex 31998L0028),
kommissionens direktiv 98/53/EG av den 16 juli 1998 om fastställande av provtag-
nings- och analysmetoder för officiell kontroll av högsta tillåtna halt av vissa främ-
mande ämnen i livsmedel (EGT L 201, 17.7.1998, s. 93, Celex 31998L0053), senast
ändrat genom kommissionens direktiv 2004/43/EG (EUT L 113, 20.4.2004, s. 14,
Celex 32004L0043), rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten
på dricksvatten (EGT L 330, 5.12.1998, s. 32, Celex 31998L0083), ändrat genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284,
31.10.2003, s. 1, Celex 32003R1882), Europaparlamentets och rådets direktiv
1999/2/EG av den 22 februari 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om
livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning (EGT
L 66, 13.3.1999, s. 16, Celex 31999L0002), ändrat genom Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1, Celex

background image

4

SFS 2006:804

32003R1882), Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/3/EG av den 22 februari
1999 om upprättande av en gemenskapsförteckning över livsmedel och livsmedelsin-
gredienser som behandlas med joniserande strålning (EGT L 66, 13.3.1999, s. 24,
Celex 31999L0003), Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/4/EG av den 22
februari 1999 om kaffe- och cikoriaextrakt (EGT L 66, 13.3.1999, s. 26, Celex
31999L0004), ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1, Celex 32003R1882), kommissionens direk-
tiv 1999/21/EG av den 25 mars 1999 om dietlivsmedel för speciella medicinska ända-
mål (EGT L 91, 7.4.1999, s. 29, Celex 31999L0021), ändrat genom punkten 4 i avsnitt
J, 1, livsmedel i bilaga II till anslutningsakten för Tjeckien m.fl. (EGT L 236,
23.9.2003, s. 92, Celex 12003TN02/01/J), Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning
om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel (EGT L
109, 6.5.2000, s. 29, Celex 32000L0013), senast ändrat genom Europaparlamentets
och rådets direktiv 2003/89/EG (EUT L 308, 25.11.2003, s. 15, Celex 32003L0089),
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/36/EG av den 23 juni 2000 om kakao-
och chokladvaror avsedda som livsmedel (EGT L 197, 3.8.2000, s. 19, Celex
32000L0036), ändrat genom punkten 6 i avsnitt J, 1 i bilaga II till anslutningsakten för
Tjeckien m.fl. (EGT L 236, 23.9.2003, s. 92, Celex 12003TN02/01/J), rådets direktiv
2001/112/EG av den 20 december 2001 om fruktjuice och vissa liknande produkter
avsedda som livsmedel (EUT L 10, 12.1.2002, s. 58, Celex 32001L0112), rådets direk-
tiv 2001/113/EG av den 20 december 2001 om sylt, gelé och marmelad samt sötad kas-
tanjepuré avsedda som livsmedel (EUT L 10, 12.1.2002, s. 67, Celex 32001L0113),
kommissionens direktiv 2001/15/EG av den 15 februari 2001 om ämnen som för sär-
skilda näringsändamål får tillsättas i specialdestinerade livsmedel (EGT L 52,
22.2.2001, s. 19, Celex 32001L0015), senast ändrat genom kommissionens direktiv
2006/34/EG av den 21 mars 2006 (EUT L 83, 22.3.2006, s. 14, Celex 32006L0034),
kommissionens direktiv 2001/22/EG av den 8 mars 2001 om fastställande av provtag-
nings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halterna av bly, kadmium, kvicksil-
ver och 3-MCPD i livsmedel (EGT L 77, 16.3.2001, s. 14, Celex 32001L0022), senast
ändrat genom kommissionens direktiv 2005/4/EG (EGT L 19, 21.1.2005, s. 50, Celex
32005L0004), Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november
2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (EGT L
311, 28.11.2001, s. 1, Celex 32001L0082), senast ändrat genom Europaparlamentets
och rådets direktiv 2004/28/EG (EUT L 136, 30.4.2004, s. 58, Celex 32004L0028),
rådets direktiv 2001/110/EG av den 20 december 2001 om honung (EGT L 10,
12.1.2002, s. 47, Celex 32001L0110), rådets direktiv 2001/111/EG av den 20 decem-
ber 2001 om vissa former av socker avsedda som livsmedel (EGT L 10, 12.1.2002,
s. 53, Celex 32001L0111), rådets direktiv 2001/114/EG av den 20 december 2001 om
vissa former av hållbarhetsbehandlad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk avsedd
som livsmedel (EGT L 15, 17.1.2002, s. 19, Celex 32001L0114), Europaparlamentets
och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om kosttillskott (EGT L 183, 12.7.2002, s. 51, Celex 32002L0046,
ändrat genom kommissionens direktiv 2006/37/EG (EGT L 94, 1.4.2006, s. 32, Celex
32006L0037), kommissionens direktiv 2002/63/EG om fastställande av gemenska-
pens provtagningsmetoder för den offentliga kontrollen av bekämpningsmedelsrester i
och på produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om upphävande av
direktiv 79/700/EEG (EUT L 187, 16.7.2002, s. 30, Celex 32002L0063), kommissio-
nens direktiv 2002/67/EG av den 18 juli 2002 om märkning av livsmedel som innehål-
ler kinin och livsmedel som innehåller koffein (EGT L 191, 19.7.2002, s. 20, Celex
32002L0067), kommissionens direktiv 2002/69/EG av den 26 juli 2002 om faststäl-
lande av provtagnings- och analysmetoder vid offentlig kontroll av dioxiner och
bestämning av dioxinlika PCB i livsmedel (EGT L 209, 6.8.2002, s. 5, Celex
32002L0069), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/44/EG (EUT L 113,
20.4.2004, s. 17, Celex 32004L0044), kommissionens direktiv 2002/72/EG av den 6
augusti 2002 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt
med livsmedel (EGT L 220, 15.8.2002, s. 18, Celex 32002L0072), senast ändrat
genom kommissionens direktiv 2004/19/EG (EUT L 71, 10.3.2004, s. 8, Celex
32004L0019), kommissionens direktiv 2003/40/EG av den 16 maj 2003 om faststäl-
lande av förteckningen över, gränsvärden för halter av och märkningsuppgifter för
beståndsdelarna i naturligt mineralvatten samt villkor för behandling av naturligt
mineralvatten och källvatten med ozonberikad luft (EUT L 126, 22.5.2003, s. 34,
Celex 32003L0040), Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG av den 17
november 2003 om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen, om ändring
av rådets beslut 90/424/EEG och om upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG (EUT
L 325, 12.12.2003, s.

31, Celex 32003L0099) och kommissionens direktiv

2004/16/EG av den 12 februari 2004 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig
kontroll av tennhalten i livsmedelskonserver (EUT L 42, 13.2.2004, s. 16, Celex
32004L0016).

background image

5

SFS 2006:804

Lagens syfte och tillämpningsområde

1 §

Denna lag syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors

hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel.

2 §

Begreppen livsmedel, stadier i produktions-, bearbetnings- och distri-

butionskedjan, primärproduktion, utsläppande på marknaden och livsme-
delsföretagare har i denna lag samma betydelse som i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om all-
männa principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Euro-
peiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som
gäller livsmedelssäkerhet

3

.

Begreppet anläggning har samma betydelse som i Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedels-
hygien

4

.

3 §

Lagen gäller alla stadier av produktions-, bearbetnings- och distribu-

tionskedjan för livsmedel.

Med livsmedel jämställs i lagen
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den

punkt där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av
den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten

5

, ändrat genom Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003

6

, och

2. snus och tuggtobak.

4 §

Lagen tillämpas inte på primärproduktion för användning inom privat-

hushåll eller enskildas handhavande av livsmedel för konsumtion inom pri-
vathushåll.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att lagen helt eller delvis skall tillämpas på dricksvatten i pri-
vathushåll.

EG-bestämmelser som kompletteras av lagen

5 §

Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EG-förordningar (EG-be-

stämmelser) som har samma syfte som lagen och som faller inom lagens till-
lämpningsområde. Regeringen skall i Svensk författningssamling ge till
känna vilka grundförordningar som avses.

I fråga om EG-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsom-

råde tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka be-
stämmelser som kompletteras av denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs som komplette-
ring av EG-bestämmelserna.

3

EGT L 31, 1.2.2002, s. 1 (Celex 32002R0178).

4

EUT L 139, 30.4.2004, s.1 (Celex 32004R0852).

5

EGT L 330, 5.12.1998, s. 32 (Celex 31998L0083).

6

EUT L 284, 31.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1882).

background image

6

SFS 2006:804

Föreskrifter och beslut till skydd för människors liv eller hälsa
och för konsumentintresset

6 §

Om det behövs för att skydda människors liv eller hälsa eller annars

för att tillgodose konsumentintresset, får regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet be-
sluta om

1. förbud eller villkor för handhavande, införsel till landet eller utsläp-

pande på marknaden av livsmedel,

2. märkning och presentation av livsmedel,
3. livsmedels beskaffenhet eller beteckning,
4. användning av vara, ämne eller utrustning vid handhavande av livs-

medel eller tillsammans med livsmedel,

5. läkarundersökning eller annan hälsokontroll av personal som är syssel-

satt med livsmedelsverksamhet och om personalhygienen i övrigt inom så-
dan verksamhet, och

6. förbud mot återutförsel av livsmedel som förvaras på en gränskontroll-

station eller ett tullager eller i en frizon eller ett frilager.

Föreskrifter om livsmedelsanläggningar

7 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. att livsmedel får handhas eller släppas ut på marknaden endast i anlägg-

ningar som godkänts av kontrollmyndigheten,

2. vilka krav som skall vara uppfyllda för att ett sådant godkännande skall

meddelas, och

3. registrering av anläggningar.

8 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får efter

iakttagande av anmälningsförfarandet i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 852/2004 och Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygien-
regler för livsmedel av animaliskt ursprung

7

meddela föreskrifter om anpass-

ning av och undantag från kraven i EG-förordningarna.

Föreskrifter om åtgärder mot sabotage eller annan skadegörelse

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om försiktighetsmått i syfte att förebygga och avhjälpa ska-
deverkningarna av sabotage eller annan skadegörelse som kan påverka Sve-
riges livsmedelsförsörjning.

Förbud mot att släppa ut livsmedel på marknaden

10 §

Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av

lagen är det förbjudet att på marknaden släppa ut livsmedel som

7

EUT L 139, 30.4.2004, s. 55 (Celex 32004R0853).

background image

7

SFS 2006:804

1. inte uppfyller krav och villkor som har föreskrivits eller beslutats med

stöd av 6 § 2 och 3 och 8 §,

2. har handhafts eller tidigare släppts ut på marknaden i en anläggning

som inte har godkänts enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av
7 § eller registrerats enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen,

3. inte har godkänts eller anmälts i enlighet med de föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen eller i enlighet med de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller inte uppfyller villkor i ett godkännande eller till-
stånd,

4. innehåller ämnen som inte har godkänts eller som har förbjudits i enlig-

het med de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller i enlighet
med de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen,

5. innehåller ämnen i en halt som överskrider gränsvärden som har före-

skrivits med stöd av lagen eller i de EG-bestämmelser som kompletteras av
lagen.

Det som sägs i första stycket gäller inte, om regeringen eller den myndig-

het som regeringen bestämmer har föreskrivit något annat.

Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll

11 §

Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och

beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kom-
pletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestäm-
melserna utövas av Livsmedelsverket, länsstyrelserna, andra statliga myn-
digheter och kommunerna i enlighet med vad regeringen bestämmer.

En kommuns uppgift skall fullgöras av den eller de kommunala nämnder

som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Kontrollmyndigheternas övriga åligganden

12 §

Livsmedelsverket och, i fråga om länet, länsstyrelsen samordnar öv-

riga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna
verksamhet, om inte regeringen föreskriver något annat.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall genom rådgivning, in-

formation och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyl-
digheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd
av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som
har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

13 §

Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall verka för att över-

trädelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd
av lagen eller av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, beivras.

Kommunal samverkan i den offentliga kontrollen

14 §

En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att kontroll-

uppgifter som kommunen har enligt denna lag skall skötas helt eller delvis
av den andra kommunen. Kommunen får dock inte överlåta befogenheten att
meddela beslut i ett ärende.

background image

8

SFS 2006:804

En kommun får också efter överenskommelse med en annan kommun

uppdra åt anställda i den kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett
visst ärende eller en grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap.
34 § kommunallagen (1991:900). Föreskrifterna i 6 kap. 24�27 och 35 §§
kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd skall tillämpas på
den som fattar sådana beslut.

�verflyttning av offentlig kontroll

15 §

Livsmedelsverket får, i samråd med en kommun, besluta att den of-

fentliga kontroll av en viss anläggning som kommunen annars har skall flyt-
tas över till verket. Ett sådant beslut får fattas, om verksamheten har stor om-
fattning, är särskilt komplicerad eller om det finns andra särskilda skäl.

Livsmedelsverket får besluta att kontrollen skall lämnas tillbaka till kom-

munen, om verket och kommunen är överens om det.

16 §

Livsmedelsverket får, i samråd med en kommun, besluta att den of-

fentliga kontroll av en viss anläggning som Livsmedelsverket annars har
skall flyttas från verket till en kommun.

17 §

Om en kommun grovt eller under längre tid har åsidosatt sin kon-

trollskyldighet när det gäller en viss anläggning, får regeringen på ansökan
av Livsmedelsverket besluta att ansvaret för den offentliga kontrollen av den
anläggningen skall flyttas över till Livsmedelsverket.

Regeringen får besluta att kontrollen skall lämnas tillbaka till kommunen.

Förelägganden riktade till kommuner

18 §

Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer av dess kon-

trolluppdrag, får Livsmedelsverket förelägga kommunen att avhjälpa bris-
ten. Ett sådant föreläggande skall innehålla uppgifter om de åtgärder som
Livsmedelsverket anser nödvändiga för att bristen skall kunna avhjälpas.

Föreskrifter om kontroll

19 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. hur offentlig kontroll skall bedrivas,
2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i

den offentliga kontrollen att lämna information till en sådan samordnande
kontrollmyndighet som avses i 12 § första stycket,

3. skyldighet för en livsmedelsföretagare att utöva en efter verksamhetens

art lämpad egenkontroll av verksamheten, och

4. uppgiftsskyldighet för den som lämnar djur till slakt.

Rätt till upplysningar och tillträde

20 §

En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offent-

liga kontrollen har i den utsträckning som behövs för kontrollen rätt att

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och

background image

9

SFS 2006:804

2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknyt-

ning till verksamheten och där göra undersökningar och ta prover.

Bestämmelserna i första stycket gäller också för EG:s institutioner och för

inspektörer och experter som utsetts av institutionerna.

Skyldighet att tillhandahålla hjälp

21 §

Den som är föremål för offentlig kontroll skall tillhandahålla den

hjälp som behövs för att kontrollen skall kunna genomföras.

Förelägganden och förbud

22 §

Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av

lagen eller vad som särskilt anges i 18 § får en kontrollmyndighet meddela
de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och
beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kom-
pletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestäm-
melserna skall följas.

Vite

23 §

Förelägganden och förbud enligt 22 § eller enligt de EG-bestämmel-

ser som kompletteras av lagen får förenas med vite.

Särskilda ingripanden m.m.

24 §

Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av

lagen får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som

1. har släppts ut på marknaden, eller som uppenbart är avsedd att släppas

ut på marknaden, i strid med 10 § eller de EG-bestämmelser som komplette-
ras av lagen, eller

2. avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 22 §, om föreläggan-

det eller förbudet inte följs.

Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av kon-

trollmyndigheten göra varan duglig till livsmedel eller använda den för nå-
got annat ändamål. Annars skall kontrollmyndigheten låta förstöra varan på
ägarens bekostnad.

Kontrollmyndigheten skall, på ägarens bekostnad, låta förstöra också så-

dana varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter meddelade med
stöd av 6 § 6, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

25 §

Efter en underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta sprids

eller misstänks spridas genom livsmedel skall kontrollmyndigheten omedel-
bart vidta de åtgärder som behövs för att spåra smittan och undanröja risken
för smittspridning.

Rättelse

26 §

Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter

och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som

background image

10

SFS 2006:804

kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-
bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller
hennes bekostnad.

Hjälp av polismyndighet

27 §

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för utövande av

offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de föreskrif-
ter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser
som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av
EG-bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Avgifter

28 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för

1. offentlig kontroll enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats

med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen,

2. prövning eller registrering enligt denna lag, de föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av
lagen.

Bemyndigandet enligt första stycket innefattar rätt att meddela föreskrif-

ter om skyldighet för kommunerna att ta ut sådan avgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om beräkningen av de avgifter som tas ut av statliga myndighe-
ter och av kontrollorgan.

Straffbestämmelser

29 §

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av

5 § tredje stycket, 6, 7, 8 eller 9 §,

2. bryter mot 10 § första stycket, eller
3. inte fullgör sina skyldigheter enligt 20 § första stycket 1.
Till böter döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot

skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EG-bestämmelser som kom-
pletteras av lagen. Detta gäller dock inte, om överträdelsen avser bestäm-
melser om myndighetsutövning.

30 §

Om en sådan gärning som avses i 29 § är att anse som ringa, döms

inte till ansvar.

Till ansvar enligt 29 §, döms inte, om gärningen är belagd med straff i

brottsbalken eller i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

background image

11

SFS 2006:804

Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har överträtts, döms inte till an-

svar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet eller för-
budet.

�verklagande m.m.

31 §

Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrifter

som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

32 §

Beslut som Livsmedelsverket eller någon annan statlig förvaltnings-

myndighet har meddelat i enskilda fall enligt denna lag, enligt de föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut av Livsmedelsverket eller någon annan statlig förvaltnings-

myndighet får överklagas hos regeringen. För att konsumenternas intresse
skall kunna tillvaratas inom livsmedelsområdet får ett sådant beslut överkla-
gas av en organisation som är att anse som central arbetstagarorganisation
enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller en motsva-
rande sammanslutning på arbetsgivarsidan.

33 §

En myndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart

även om det överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Genom lagen upphävs livsmed-

elslagen (1971:511), dock med de begränsningar som anges i 5 och 7.

2. �ldre lokalgodkännanden skall fortsätta att gälla till dess att kontroll-

myndigheten har prövat om den anläggning i vilken lokalen ingår kan god-
kännas i enlighet med bestämmelser som har meddelats med stöd av den nya
lagen eller de EG-förordningar som kompletteras av lagen eller, om godkän-
nande inte krävs, till dess att kontrollmyndigheten har registrerat anlägg-
ningen.

3. Den som vid lagens ikraftträdande bedriver verksamhet i en godkänd

livsmedelslokal får fortsätta att släppa ut sådana livsmedel på marknaden
som i överensstämmelse med denna lag har handhafts i lokalen till dess att
kontrollmyndigheten med stöd av 7 § har prövat om den anläggning i vilken
lokalen ingår kan godkännas eller till dess att den har registrerats.

4. Förbud, förelägganden och andra beslut om skyldigheter för enskilda

som har meddelats med stöd av äldre föreskrifter skall anses beslutade enligt
denna lag.

5. Beslut av en besiktningsveterinär som har meddelats före ikraftträdan-

det överklagas enligt äldre föreskrifter.

6. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får till ut-

gången av 2006 meddela föreskrifter om beräkningen av kommunernas av-
gifter.

7. Bemyndigandet i 29 a § andra stycket livsmedelslagen (1971:511) för

regeringen att föreskriva att kommun skall ombesörja uppbörden av avgifter
för den statliga tillsynen gäller till utgången av 2006.

background image

12

SFS 2006:804

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

ANN-CHRISTIN NYKVIST
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.