SFS 2009:1550 Lag om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. / SFS 2009:1550 Lag om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
091550.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och
sjukvård åt asylsökande m.fl.;

utfärdad den 17 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2008:344) om hälso-

och sjukvård åt asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

4 §

Denna lag omfattar utlänningar som

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap.

1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlännings-
lagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,

2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehålls-

tillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4
eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet,

3. hålls i förvar enligt 10 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen och som inte har

placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, eller

4. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap.

15 § utlänningslagen.

Sådana utlänningar som avses i första stycket 1 eller 2 omfattas av lagen

även om de har meddelats beslut om avvisning eller utvisning. Det gäller
dock inte utlänning som håller sig undan så att beslutet inte kan verkställas,
om han eller hon har fyllt 18 år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:31, bet. 2009/10:SfU8, rskr. 2009/10:133.

SFS 2009:1550

Utkom från trycket
den 30 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.