SFS 2021:173 Lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel / SFS 2021:173 Lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
SFS2021-173.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade

beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Utfärdad den 4 mars 2021

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:1424) om
kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

dels att rubriken närmast före 6 § ska utgå,
dels att 2, 4, 5, 9, 10, 11�14, 18 och 20 §§ och rubrikerna närmast före 4,

10, 12 och 13 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 2 a, 5 a, 8, 10 a, 14 a, 17 a och

20 a §§, och närmast före 2 a, 5, 5 a, 8, 10 a, 14 a och 17 a §§ nya rubriker
av följande lydelse.

2 §2 Lagen kompletterar även följande förordningar, i de delar de inne-
håller bestämmelser som rör skydd för beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel:

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den

15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av,
samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den

17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för
jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr
922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den

17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den
gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar
(EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG)
nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den

26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av,
samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och
om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, och

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den

15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att
säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av be-
stämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel
samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr
999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU)
nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031,

1 Prop. 2020/21:43, bet. 2020/21:MJU6, rskr. 2020/21:198.
2 Senaste lydelse 2015:766.

SFS

2021:173

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

SFS

2

rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets
direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och
2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets
förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv
89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG
och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig
kontroll) och delegerade akter och genomförandeakter till denna förordning.

Ord och uttryck


2 a § I denna lag betyder

1. uttrycket offentlig kontroll
a) offentlig kontroll enligt förordning (EU) 2017/625, och
b) kontroll i övrigt av att denna lag och föreskrifter och beslut som har

meddelats med stöd av lagen följs,

2. uttrycket annan offentlig verksamhet
a) annan offentlig verksamhet enligt förordning (EU) 2017/625, och
b) sådan offentlig verksamhet som i övrigt utförs med stöd av lagen eller

föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, och

3. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i förordning

(EU) 2017/625.

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet


4 §3 Offentlig kontroll utövas av Livsmedelsverket, länsstyrelserna och
kommunerna (kontrollmyndigheterna) enligt föreskrifter som regeringen
meddelar.

Annan offentlig verksamhet utförs av kontrollmyndigheterna och andra

statliga myndigheter enligt vad som anges i denna lag och i föreskrifter som
regeringen meddelar.

En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder

som fullgör uppgifter inom miljö- eller hälsoskyddsområdet.

Delegering av vissa uppgifter


5 § I förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att vissa uppgifter
som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter i samband med
annan offentlig verksamhet får delegeras till ett organ eller till en fysisk
person.

Förvaltningslagens tillämpning


5 a § Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av
ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter ska följande bestämmelser i förvaltningslagen
(2017:900) tillämpas:

� 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
� 10 § om partsinsyn,
� 16�18 §§ om jäv,
� 23 § om utredningsansvaret,
� 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
� 25 § om kommunikation,
� 27 § om dokumentation av uppgifter,
� 31 § om dokumentation av beslut,
� 32 § om motivering av beslut,


3 Senaste lydelse 2011:411.

2021:173

background image

SFS

3

� 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett över-

klagande går till,

� 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
� 42 § om vem som får överklaga ett beslut.

Tystnadsplikt


8 §4 Den som i enskild verksamhet utför eller har utfört offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja det
som han eller hon har fått kännedom om medan uppgifterna utfördes.
Detsamma ska gälla den som i enskild verksamhet utför eller har utfört
laboratorieanalyser, laboratorietester eller laboratoriediagnostik på prover
som tas vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) i stället för första stycket.

9 § Om en kommun inte fullgör sin skyldighet att utföra offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet enligt denna lag, får Livsmedelsverket
förelägga kommunen att göra detta. Ett sådant föreläggande ska innehålla
uppgifter om de åtgärder som verket anser nödvändiga för att skyldigheten
ska uppfyllas.

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet


10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,
2. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade

uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna
information till en sådan samordnande myndighet som avses i 6 § första
stycket, och

3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person

som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in
handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften.

Föreskrifter om uppgiftslämnande


10 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet för den som använder sig av skyddade
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel att lämna uppgifter om
sin verksamhet till en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.

11 §5 En kontrollmyndighet och ett organ med delegerade uppgifter eller
en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har, i den utsträckning
det behövs för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet, rätt att på
begäran få

1. upplysningar och ta del av handlingar, och
2. tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning

till verksamheten och där göra undersökningar och ta prover.

Första stycket gäller också för Europeiska kommissionen och för

inspektörer och experter som utsetts av kommissionen.


4 Tidigare 8 § upphävd genom 2018:577.
5 Senaste lydelse 2011:411.

2021:173

background image

SFS

4

Skyldighet att lämna hjälp


12 § Den som är föremål för offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet ska, utöver vad som följer av artikel 15.2 och 15.6 i förordning
(EU) 2017/625, lämna den hjälp som behövs för att kontrollen eller
verksamheten ska kunna utföras.

Förelägganden


13 §6 Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som lagen komplet-
terar eller vad som särskilt anges i 9 § får en kontrollmyndighet besluta de
förelägganden som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar
och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna ska följas.

14 §7 Förelägganden enligt 13 § eller enligt de EU-bestämmelser som
lagen kompletterar får förenas med vite.

Om kontrollmyndigheten har anledning att misstänka att någon har begått

en gärning som kan leda till straff, får dock myndigheten inte vid vite
förelägga den misstänkte att medverka i utredningen.

Rapporteringssystem för överträdelser


14 a § En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporterings-
system för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU)
2017/625.

Inköp under dold identitet


17 a § En kontrollmyndighet får köpa in jordbruksprodukter och livs-
medel under dold identitet om det är nödvändigt för att kontrollera att
produkten eller livsmedlet uppfyller kraven i

1. föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och
2. EU-förordningar som lagen kompletterar.
Verksamhetsutövaren ska underrättas om det inköp som har skett under

dold identitet och om resultatet av det så snart det kan ske utan att åtgärden
förlorar sin betydelse.

18 § 8 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgifter för offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet.

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta

ut sådana avgifter som avses i första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om beräkningen av de avgifter som tas ut av en statlig
myndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som
har delegerats vissa uppgifter.

20 §9 Beslut av en statlig förvaltningsmyndighet enligt denna lag, enligt
de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.


6 Senaste lydelse 2011:411.
7 Senaste lydelse 2011:411.
8 Senaste lydelse 2011:411.
9 Senaste lydelse 2011:411.

2021:173

background image

SFS

5

Detsamma gäller beslut som har meddelats av ett organ med delegerade

uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

20 a § Den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk
person ska föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol, om det
överklagade beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en sådan fysisk
person.

Lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med

offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för överklagande av beslut
som har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)2021:173

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.