SFS 2018:1107 Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2009:366) om handel med läkemedel / SFS 2018:1107 Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
SFS2018-1107.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:366) om handel

med läkemedel

dels att 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 6, 9 och 10 b §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 2 a kap., en ny paragraf, 3 kap.

4 a §, och närmast före 3 kap. 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
1 §
2 I denna lag finns bestämmelser om

�

detaljhandel med läkemedel till konsument (2 kap.),

�

apoteksombud (2 a kap.),

�

partihandel med läkemedel (3 kap.),

�

förmedling av humanläkemedel (3 a kap.),

�

retur av läkemedel från öppenvårdsapotek (3 b kap.),

�

detaljhandel med läkemedel till hälso- och sjukvården (4 kap.),

�

sjukhusens läkemedelsförsörjning (5 kap.),

�

maskinell dosdispensering på öppenvårdsapotek (6 kap.),

�

tillsyn (7 kap.),

�

handläggning, avgifter och återkallelse av tillstånd (8 kap.), och

�

ansvar, förverkande, överklagande och ytterligare bemyndigande

(9 kap.).

4 §3 I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven betyd-

else.

Apoteksombud

Näringsidkare som vid ett visst för-

säljningsställe utför sådana uppgif-

ter som anges i 2 a kap. 4 § på upp-

drag av den som har tillstånd enligt

2 kap. 1 §.

Detaljhandel

Försäljning av läkemedel till kon-

sument, sjukvårdshuvudman, sjuk-

hus eller annan sjukvårdsinrättning

eller till den som är behörig att för-

ordna läkemedel.

1

Prop. 2017/18:157, bet. 2017/18:SoU24, rskr. 2017/18:353.

2

Senaste lydelse 2018:1106.

3

Senaste lydelse 2018:1106.

SFS 2018:1107

Publicerad

den 21 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1107

Dosdispensering

Färdigställande av läkemedel för

enskilds behov under viss tid ge-

nom uttag ur tillverkarens original-

förpackning.

Farmaceut

Den som är behörig att utöva yrke

som apotekare eller receptarie en-

ligt 4 kap. 4 § patientsäkerhets-

lagen (2010:659).

Förmedling

Verksamhet som är knuten till för-

säljning eller köp av humanläke-

medel och som inte är att anse som

partihandel och som sker utan

fysisk hantering genom självstän-

dig förhandling åt en juridisk eller

fysisk person.

Kurant läkemedel

Läkemedel vars hållbarhet inte har

gått ut, vars godkännande för för-

säljning inte har upphört och som

inte har återkallats från marknaden,

som har lagrats och hanterats i en-

lighet med de särskilda lagrings-

krav som gäller för läkemedlet en-

ligt produktresumén och som lig-

ger i en oöppnad och oskadad

sekundärförpackning.

Partihandel

Verksamhet som innefattar an-

skaffning, innehav, export, leve-

rans eller sådan försäljning av läke-

medel som inte är att anse som

detaljhandel.

Sjukhusapotek

Den funktion eller de aktiviteter

som tillgodoser läkemedelsförsörj-

ningen till eller inom sjukhus.

Vårdgivare

Fysisk eller juridisk person som

yrkesmässigt bedriver hälso- och

sjukvård.

�ppenvårdsapotek

Inrättning för detaljhandel med

läkemedel som bedrivs med till-

stånd enligt 2 kap. 1 §.

2 kap.
6 §
4 Den som har tillstånd enligt 1 § att bedriva detaljhandel med läke-

medel till konsument ska

1. ha lokalen bemannad med en eller flera farmaceuter under öppethåll-

andet,

4

Senaste lydelse 2018:1106.

background image

3

SFS 2018:1107

2. bedriva verksamheten i lokaler som är lämpliga för sitt ändamål och

säkerställa att de delar av lokalerna där information och rådgivning om läke-

medel, utbyte av läkemedel, läkemedelsanvändning och egenvård lämnas är

utformade så att konsumentens integritet skyddas,

3. tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel, och samtliga förordnade

varor som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. så

snart det kan ske,

4. ha en läkemedelsansvarig för apoteket som ska ha det inflytande över

verksamheten som krävs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina upp-

gifter,

5. vid expediering av en förskrivning lämna de uppgifter som anges i 8 §

lagen (1996:1156) om receptregister till E-hälsomyndigheten,

6. ha ett elektroniskt system som gör det möjligt att få direktåtkomst till

uppgifter hos E-hälsomyndigheten,

7. till E-hälsomyndigheten lämna de uppgifter som är nödvändiga för att

myndigheten ska kunna föra statistik över detaljhandeln,

8. utöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och hante-

ringen i övrigt och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egen-

kontrollprogram,

9. på begäran utfärda intyg enligt 3 a § lagen (1992:860) om kontroll av

narkotika,

10. på begäran erbjuda konsumenter delbetalning av läkemedel och varor

som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner m.m.,

11. tillhandahålla individuell och producentoberoende information och

rådgivning om läkemedel, utbyte av läkemedel, läkemedelsanvändning och

egenvård till konsumenter samt se till att informationen och rådgivningen

endast lämnas av personal med tillräcklig kompetens för uppgiften,

12. ha ett för Läkemedelsverket registrerat varumärke för öppenvårds-

apotek väl synligt på apoteket,

13. i de fall tillståndshavaren inte direkt kan tillhandahålla ett läkemedel

eller en vara som avses i 3, informera konsumenten om på vilket eller vilka

öppenvårdsapotek läkemedlet eller varan finns för försäljning, och

14. kontrollera sådana säkerhetsdetaljer som avses i 4 kap. 1 § andra

stycket läkemedelslagen (2015:315) på de humanläkemedel som tillstånds-

havaren hanterar.

9 § Tillståndshavaren ska till Läkemedelsverket anmäla vem som är läke-

medelsansvarig.

Endast farmaceut med tillräcklig kompetens och erfarenhet för uppgiften

får utses till läkemedelsansvarig.

10 b §5 E-hälsomyndigheten ska informera Läkemedelsverket om vad

som framkommit vid en kontroll av det elektroniska system för direktåt-

komst till uppgifter hos myndigheten som en tillståndshavare ska ha enligt

6 § 6. Myndigheten ska vidare informera Läkemedelsverket om en till-

ståndshavare inte lämnar de uppgifter till myndigheten som föreskrivs i

6 § 5 och 7.

E-hälsomyndigheten ska, för Läkemedelsverkets tillsyn över kravet i

6 § 7, till Läkemedelsverket lämna sådana uppgifter som avses i 6 § 7.

5

Senaste lydelse 2013:1025.

background image

4

SFS 2018:1107

2 a kap. Apoteksombud
Uppdrag till apoteksombud
1 §
Den som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § får ge en annan näringsidkare i

uppdrag att utföra uppgifter som apoteksombud för ett visst öppenvårds-

apotek för att förbättra tillgängligheten till läkemedel i de delar av landet där

tillgången till öppenvårdsapotek är begränsad. Uppdraget ska avse de upp-

gifter som anges i 4 §.

Tillståndshavaren ansvarar för den verksamhet som bedrivs genom apo-

teksombud.

2 § Ett uppdrag enligt 1 § får inte ges till en näringsidkare som är apoteks-

ombud för en annan tillståndshavare på samma försäljningsställe. Ett sådant

uppdrag får inte heller ges till en näringsidkare som avser att bedriva verk-

samhet som apoteksombud i närheten av ett öppenvårdsapotek, om det inte

finns särskilda skäl för detta.

Anmälan
3 §
En tillståndshavare som avser att bedriva verksamhet genom apoteks-

ombud, eller som avser att avsluta sådan verksamhet, ska anmäla detta till

den myndighet som regeringen bestämmer.

Apoteksombudets uppgifter
4 §
Apoteksombudet ska

1. utan extra kostnad för konsumenten lämna ut beställda läkemedel och

beställda förskrivna varor till konsument,

2. utan extra kostnad för konsumenten förmedla beställningar av förskriv-

na läkemedel och andra förskrivna varor från konsument till öppenvårds-

apoteket, och

3. se till att konsumenten får tillgång till individuell och producentobero-

ende information och rådgivning om läkemedel, utbyte av läkemedel, läke-

medelsanvändning och egenvård av personal vid öppenvårdsapoteket med

tillräcklig kompetens för uppgiften.

Apoteksombudet ska hantera, förvara och lämna ut läkemedel och andra

varor på ett säkert och i övrigt lämpligt sätt.

Av en väl synlig skylt ska det framgå att verksamheten bedrivs som apo-

teksombud. Det ska också framgå vilken tillståndshavare som är ansvarig

för verksamheten.

Försäljning av receptfria läkemedel
5 §
Apoteksombudet får för tillståndshavarens räkning sälja de receptfria

läkemedel som tillståndshavaren bestämmer, dock inte läkemedel som med

hänsyn till patientsäkerheten och skyddet för folkhälsan är olämpliga att

sälja genom apoteksombud.

6 § Receptfria läkemedel som avses i 5 § får inte säljas till den som är

under 18 år. Apoteksombudet ska förvissa sig om att konsumenten har fyllt

18 år.

Nikotinläkemedel får inte heller säljas om det finns särskild anledning att

anta att läkemedlet är avsett att lämnas över till någon som är under 18 år.

Apoteksombudet ska ha en skylt väl synlig med information om förbuden

i första och andra styckena.

background image

5

SFS 2018:1107

Särskilt om apoteksombuds lokaler
7 §
Utlämnande av beställda läkemedel och varor genom apoteksombud

får inte ske i serveringsutrymmen där serveringstillstånd gäller enligt 8 kap.

1 § alkohollagen (2010:1622). Detsamma gäller försäljning av receptfria

läkemedel, med undantag för nikotinläkemedel.

Rapporteringsskyldighet
8 §
Tillståndshavaren ska enligt 2 kap. 6 § 7 till E-hälsomyndigheten

lämna separata uppgifter om den

1. utlämning av beställda läkemedel som sker genom apoteksombudet,

och

2. försäljning av receptfria läkemedel som sker genom apoteksombudet.

Bemyndiganden
9 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. avstånd och särskilda skäl enligt 2 §,

2. apoteksombudets uppgifter enligt 4 §, och

3. försäljning av receptfria läkemedel enligt 5 och 6 §§.

3 kap.
Uppgiftsskyldighet för E-hälsomyndigheten
4 a §
E-hälsomyndigheten ska, för Läkemedelsverkets tillsyn över kraven

i 3 § 2, 6 och 12, till Läkemedelsverket lämna sådana uppgifter som avses i

3 § 2.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Den verksamhet som Apoteket AB bedriver genom apoteksombud den

1 januari 2019 ska anmälas enligt 2 a kap. 3 § senast den 30 juni 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.