SFS 1996:1152 Lag om handel med läkemedel m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2009:366) om handel med läkemedel / SFS 1996:1152 Lag om handel med läkemedel m.m.
SFS 1996_1152 Lag om handel med läkemedel m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1152
Utkom från trycket
den 10 december 1996

Lag

om handel med läkemedel m.m.;

utfärdad den 28 november 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om handel med läkemedel och om
läkemedelsförsörjning. Termer och begrepp som används i läkemedels-
lagen (1992:859) har samma betydelse i denna lag.

Handel med läkemedel

2 § Med detaljhandel avses i denna lag försäljning till den som är kon-
sument eller till sjukvårdshuvudman, sjukhus eller annan sjukvårdsin-
rättning eller till den som är behörig att förordna läkemedel. Med parti-
handel avses annan försäljning.

Handel med läkemedel skall bedrivas på sådant sätt att läkemedlen inte

skadar människor, egendom eller miljö samt så att läkemedlens kvalitet inte
försämras.

3 § Partihandel med läkemedel får bedrivas endast av den som fått
Läkemedelsverkets tillstånd.

4 § Detaljhandel med sådana varor som omfattas av de numera upphävda

läkemedelsförordningen (1962:701) och lagen (1981:50) med bestämmel-
ser om vissa medel avsedda för injektion får, i den mån inte annat följer av
denna lag, bedrivas endast av staten eller av juridisk person i vilken staten
äger ett bestämmande inflytande.

Regeringen bestämmer av vem och på vilka villkor sådan handel får be-

drivas.

5 § Detaljhandel med läkemedel, avseende försäljning till en sjukvårds-
huvudman, till ett sjukhus för vilket finns ett vårdavtal med en sjuk-
vårdshuvudman eller till ett sjukhus vid vilket ersättning för sjukhusvård

lämnas enligt 2 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, får be-

drivas av den som har tillstånd till partihandel med läkemedel. Detsamma

gäller för försäljning av vacciner och serum till andra sjukvårdsinrättningar
eller till läkare eller veterinärer.

Läkemedelsförsörjning

6 § Staten och den juridiska person, till vilken staten givit uppdrag be-
driva detaljhandel med läkemedel enligt 4 §, har ansvar för läkemedels-
försörjningen till allmänheten och till hälso- och sjukvården för människor
och djur. Läkemedelsförsörjningen skall bedrivas rationellt och på sådant

sätt att behovet av säkra och effektiva läkemedel tryggas.

1

Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58.

2204

background image

SFS 1996:1152

Information m.m.

7 § Bestämmelser om information, förordnande och utlämnande finns i

läkemedelslagen (1992:859).

Tillsyn

8 § Läkemedelsverket har tillsyn över efterlevnaden av denna lag samt
av de föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen.

Bestämmelserna i 24 § läkemedelslagen (1992:859) gäller även vid till-

syn enligt denna lag.

Tillstånd och handläggning

9 § Beslut av Läkemedelsverket som avses i 3 § skall fattas inom den tid
som regeringen föreskriver.

Ett tillstånd enligt 3 § får återkallas om någon av de väsentliga förut-

sättningar som förelåg när tillståndet meddelades inte längre föreligger eller
om något krav som är av särskild betydelse för kvalitet och säkerhet inte
följs.

Avgifter

10 § Den som ansöker om tillstånd enligt 3 § skall betala ansöknings-

och årsavgift.

Regeringen beslutar om avgifternas storlek och får meddela ytterligare

föreskrifter om sådana avgifter. Efter bemyndigande av regeringen får Lä-
kemedelsverket meddela sådana ytterligare föreskrifter om avgifter som
inte gäller avgifternas storlek.

Ansvar m.m.

11 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 3, 4 eller 5 §
döms till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är belagd med
straff enligt brottsbalken.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

12 § Läkemedel som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet

därav samt vinning av sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är
uppenbart oskäligt.

�verklagande

13 § Beslut som Läkemedelsverket i ett enskilt fall meddelat enligt den-
na lag eller enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag

får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut som Läkemedelsverket, länsrätten eller kammarrätten i ett enskilt

fall meddelar skall gälla omedelbart, om inte annat förordnas.

2205

background image

SFS 1996:1152

Ytterligare föreskrifter

14 § Regeringen får besluta om ytterligare föreskrifter som behövs för att
skydda människors eller djurs hälsa eller miljön.

Regeringen får överlåta till Läkemedelsverket att besluta om sådana före-

skrifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 då lagen (1970:205) om de-

taljhandel med läkemedel skall upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

MARGOT WALLSTR�M
(Socialdepartementet)

2206

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.