SFS 2009:733 Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2009:366) om handel med läkemedel / SFS 2009:733 Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
090733.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:366) om handel med
läkemedel;

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:366) om handel

med läkemedel

dels att 1 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 6 a�6 c §§ och

9 kap. 1 a §, samt närmast före 2 kap. 6 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

5 §

Bestämmelser om information, marknadsföring, förordnande och ut-

lämnande av läkemedel finns i läkemedelslagen (1992:859).

Vid detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen

än öppenvårdsapotek, gäller bestämmelserna i lagen (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel.

�&ldersgräns

2 kap.

6 a §

Receptfria läkemedel som inte har förskrivits och vars enda aktiva

substans är nikotin (nikotinläkemedel) får inte säljas till den som inte har
fyllt 18 år.

Den som säljer nikotinläkemedel ska förvissa sig om att konsumenten har

fyllt 18 år.

6 b §

Nikotinläkemedel får inte säljas om det finns särskild anledning att

anta att läkemedlet är avsett att lämnas över till någon som inte har fyllt
18 år.

6 c §

På öppenvårdsapoteken ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt

med information om förbuden i 6 a och 6 b §§.

1 Prop. 2008/09:190, bet. 2008/09:SoU25, rskr. 2008/09:288.

SFS 2009:733

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:733

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

9 kap.

1 a § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 2 kap. 6 a § första
stycket döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

I ringa fall ska inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.