SFS 2009:734 Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2009:366) om handel med läkemedel / SFS 2009:734 Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
090734.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:366) om handel med
läkemedel;

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (2009:366) om

handel med läkemedel ska ha följande lydelse.

2 kap.

5 §

Tillstånd enligt 1 § får inte beviljas den

1. som bedriver yrkesmässig tillverkning av läkemedel eller mellanpro-

dukter,

2. som innehar godkännande för försäljning av läkemedel,
3. som är behörig att förordna läkemedel,
4. över vilken en person som avses i 1 eller 2 har ett bestämmande infly-

tande,

5. som utövar ett bestämmande inflytande över en person som avses i 1 eller

2, eller

6. över vilken en person som avses i 3, ensam eller tillsammans med

någon annan som avses i 3, har ett bestämmande inflytande.

Med undantag från det som anges i första stycket 1 får tillstånd beviljas

om tillverkningen endast avser

1. dosdispensering,
2. läkemedel som enligt 5 § första stycket läkemedelslagen (1992:859) får

säljas utan godkännande, registrering eller erkännande av ett godkännande
eller registrering, eller

3. ompackning av läkemedel.
Med undantag från det som anges i första stycket 2 får tillstånd beviljas

den som innehar godkännande endast för försäljning av parallellimporterade
läkemedel.

Om det finns särskilda skäl får Läkemedelsverket medge ytterligare

undantag från förbudet mot att bevilja tillstånd.

1 Bet. 2008/09:SoU25, rskr. 2008/09:288.

SFS 2009:734

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:734

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 november 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.