SFS 2013:41 Lag om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel / SFS 2013:41 Lag om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
130041.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel;

utfärdad den 31 januari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 16 § lagen (2009:730) om handel

med vissa receptfria läkemedel ska ha följande lydelse.

16 §

Den som bedriver detaljhandel ska

1. utöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och hante-

ringen i övrigt av läkemedel och se till att det finns ett för verksamheten
lämpligt egenkontrollprogram,

2. bedriva verksamheten i lokaler som är lämpliga för sitt ändamål,
3. tillhandahålla läkemedlen på lämpligt sätt,
4. till Apotekens Service Aktiebolag lämna de uppgifter som är nödvändiga

för att bolaget ska kunna föra statistik över detaljhandeln, och

5. kontrollera sådana säkerhetsdetaljer som avses i 4 a § första stycket läke-

medelslagen (1992:859) på de läkemedel som verksamhetsutövaren hanterar.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:40, bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2012/113:146.

2 Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU av den 8 juni 2011 om änd-
ring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkeme-
del vad gäller att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga
försörjningskedjan (EUT L 174, 1.7.2011, s. 74, Celex 32011L0062).

SFS 2013:41

Utkom från trycket
den 12 februari 2013

0041.fm Page 1 Tuesday, February 5, 2013 4:01 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0041.fm Page 2 Tuesday, February 5, 2013 4:01 PM

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.