SFS 2013:628 Lag om ändring i lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel / SFS 2013:628 Lag om ändring i lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
130628.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:41) om ändring i lagen
(2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § lagen (2009:730) om handel

med vissa receptfria läkemedel i stället för dess lydelse enligt lagen (2013:41)
om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

16 §

Den som bedriver detaljhandel ska

1. utöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och hante-

ringen i övrigt av läkemedel och se till att det finns ett för verksamheten
lämpligt egenkontrollprogram,

2. bedriva verksamheten i lokaler som är lämpliga för sitt ändamål,
3. tillhandahålla läkemedlen på lämpligt sätt,
4. till Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur lämna de uppgifter som

är nödvändiga för att myndigheten ska kunna föra statistik över detaljhandeln,
och

5. kontrollera sådana säkerhetsdetaljer som avses i 4 a § första stycket läke-

medelslagen (1992:859) på de läkemedel som verksamhetsutövaren hanterar.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279.

SFS 2013:628

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.