SFS 2018:846 Lag om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser / SFS 2018:846 Lag om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser
SFS2018-846.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa

hälsofarliga missbrukssubstanser
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5, 18 och 19 §§ lagen (2011:111) om

förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser ska ha följande

lydelse.

5 §2 Om en polisman eller tulltjänsteman påträffar en substans och det

skäligen kan antas att ett beslut om förstörande av substansen kan komma

att meddelas enligt denna lag, får han eller hon besluta att omhänderta

substansen i avvaktan på åklagarens beslut.

Bestämmelserna i 10, 25, 28�30, 32�34 och 37�48 §§ förvaltningslagen

(2017:900) tillämpas inte på förfarandet hos Tullverket i frågor som gäller

omhändertagande i avvaktan på beslut om förstörande eller på förfarandet

hos Polismyndigheten.

18 § Vid åklagarens handläggning enligt denna lag tillämpas följande

bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

�

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

�

6 § om service,

�

7 § om tillgänglighet,

�

8 § om samverkan mellan myndigheter,

�

9 § om utgångspunkter för handläggningen,

�

10 § om partsinsyn,

�

13 § om tolkning och översättning,

�

14 och 15 §§ om ombud och biträde,

�

16�18 §§ om jäv,

�

22 § om hur ankomstdagen för handlingar bestäms,

�

23 § om utredningsansvaret,

�

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

�

27 § om dokumentation av uppgifter,

�

31 § om dokumentation av beslut,

�

32 § första stycket, andra stycket 2 och tredje stycket om motivering av

beslut,

�

36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och

�

45 § om beslutsmyndighetens åtgärder.

Vid handläggning av en fråga om förstörande tillämpas även följande

bestämmelser i förvaltningslagen:

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2014:653.

SFS 2018:846

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

2

SFS 2018:846

�

25 § om kommunikation, och

�

26 § första och andra styckena om remiss.

I fråga om allmän åklagare ska dock bestämmelsen om jäv i 7 kap. 6 §

rättegångsbalken tillämpas.

19 § �&klagarens beslut om omhändertagande eller förstörande får över-

klagas hos tingsrätt av en enskild som berörs av beslutet. Ett överklagande

ska vara skriftligt och ges in till åklagaren. �verklagandet ska ha kommit in

till åklagaren inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Beslut om omhändertagande får dock överklagas utan begränsning till viss

tid.

Om åklagaren inte avvisar överklagandet enligt 45 § förvaltningslagen

(2017:900), ska han eller hon tillsammans med eget yttrande överlämna

överklagandet och övriga handlingar i ärendet till tingsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.