SFS 2012:960 Lag om ändring i lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ / SFS 2012:960 Lag om ändring i lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ
120960.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:263) om kvalitets- och
säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga
organ

;

utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6, 7 och 9 §§ lagen (2012:263) om

kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ ska ha
följande lydelse.

6 §

Om en vårdgivare anmäler misstänkta eller konstaterade allvarliga

avvikande händelser eller allvarliga biverkningar enligt 5 § ska vårdgivaren
utan dröjsmål också göra en sådan anmälan till Inspektionen för vård och
omsorg.

7 §

Inspektionen för vård och omsorg ska med hjälp av automatiserad

databehandling föra ett register över verksamheten hos vårdgivare som till-
varatar eller transplanterar organ. Registret har till ändamål att ge offentlig-
het åt verksamhet som innefattar tillvaratagande och transplantation av
organ.

Registret får också användas för tillsyn, i forskning och för framställning

av statistik.

Registret får i fråga om personuppgifter innehålla uppgifter endast om

vårdgivaren och om verksamhetschefen.

Inspektionen för vård och omsorg är personuppgiftsansvarig för registret.
Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får ha direkt-

åtkomst till uppgifterna i Inspektionen för vård och omsorgs register.

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet för vårdgivare att lämna uppgifter till Inspek-
tionen för vård och omsorg för behandling i det register som avses i 7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116.

SFS 2012:960

Utkom från trycket
den 28 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.