SFS 2018:452 Lag om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram / SFS 2018:452 Lag om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram
SFS2018-452.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella

vaccinationsprogram

Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2012:453) om register
över nationella vaccinationsprogram

dels att 12 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 12 § ska utgå,
dels att 3, 6 och 13 §§ ska ha följande lydelse.

3 §2 Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-
ning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte
annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen.

6 § Personuppgifter får behandlas för

1. framställning av statistik,
2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av nationella vaccina-

tionsprogram, samt

3. forskning och epidemiologiska undersökningar.
Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i första stycket

får också behandlas för att fullgöra uppgiftsutlämnande som sker i överens-
stämmelse med lag eller förordning. Personuppgifterna får även behandlas
för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett
sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

13 §3 Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskydds-
förordning ska den som är personuppgiftsansvarig enligt denna lag lämna
information till den registrerade om

1. den uppgiftsskyldighet som kan följa av lag eller förordning,
2. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgif-

terna och behandlingen,

1 Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261.

2 Senaste lydelse 2013:637.

3 Senaste lydelse 2013:637.

SFS

2018:452

Publicerad
den

9 maj 2018

background image

2

SFS

2018:452

3. rätten enligt artikel 82 i EU:s dataskyddsförordning och 7 kap. 1 §

lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med
denna lag,

4. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, och
5. att registreringen inte är frivillig.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.