SFS 2020:1194 Lag om ändring av lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram / SFS 2020:1194 Lag om ändring av lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram
SFS2020-1194.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella

vaccinationsprogram

Utfärdad den 10 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken till lagen (2012:453) om
register över nationella vaccinationsprogram samt 1 och 6�8 §§ ska ha följ-
ande lydelse.

Lag om register över nationella vaccinationsprogram

m.m.

1 §2 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Folkhälso-
myndighetens verksamhet när det gäller nationella vaccinationsprogram och
vaccinationer mot sjukdomen covid-19 (vaccinationsregistret).

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad

eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad
samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller samman-
ställning enligt särskilda kriterier.

6 §3 Personuppgifter får behandlas för

1. framställning av statistik,
2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av nationella vaccina-

tionsprogram och vaccinationer mot sjukdomen covid-19, samt

3. forskning och epidemiologiska undersökningar.
Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i första stycket

får också behandlas för att fullgöra uppgiftsutlämnande som sker i överens-
stämmelse med lag eller förordning. Personuppgifterna får även behandlas
för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett
sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

7 § För de ändamål som anges i 6 § får endast följande uppgifter be-
handlas:

1. datum för vaccinationen,
2. den vaccinerades personnummer eller samordningsnummer,
3. vilket vaccin som har använts,
4. satsnummer,
5. den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen, och
6. den vaccinerades folkbokföringsort.

1 Prop. 2020/21:47, bet. 2020/21:SoU4, rskr. 2020/21:114.
2 Senaste lydelse 2013:637.
3 Senaste lydelse 2018:452.

SFS

2020:1194

Publicerad
den

11 december 2020

background image

2

SFS

2020:1194

När det gäller vaccinationer mot sjukdomen covid-19 får för de ändamål

som anges i 6 § dessutom uppgift om vaccinationens dosnummer behandlas.

8 § Den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen ska lämna de upp-
gifter som avses i 7 § första stycket 1�5 till vaccinationsregistret.

Den vårdgivare som har ansvarat för en vaccination mot sjukdomen

covid-19 ska dessutom lämna uppgift om vaccinationens dosnummer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.