SFS 2016:657 Lag om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet / SFS 2016:657 Lag om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
160657.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för
kostnader till följd av vård i ett annat land inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 14 § lagen (2013:513) om ersätt-

ning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet ska ha följande lydelse.

14 §

Försäkringskassan prövar, efter ansökan från en patient, frågor om

ersättning enligt denna lag.

Vid prövningen av ansökan ska särskilt beaktas
1. sjukdomens eller skadans karaktär och förväntade utveckling,
2. patientens individuella omständigheter i övrigt, och
3. om det finns skäl att prioritera hanteringen av ansökan med beaktande av

1 eller 2.

Ett beslut om ersättning eller förhandsbesked ska alltid innehålla de skäl

som ligger till grund för beslutet.

Beslutade ersättningar betalas ut av Försäkringskassan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:139, bet. 2015/16:SoU14, rskr. 2015/16:258.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om
tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i den
ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:657

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.