SFS 2013:514 Lag om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet / SFS 2013:514 Lag om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet
130514.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om landstingens och kommunernas
kostnadsansvar för viss vård i utlandet;

utfärdad den 13 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om landstingens och kommunernas

kostnadsansvar för viss vård i utlandet.

Det som i denna lag sägs om ett landsting gäller även en kommun som inte

ingår i ett landsting.

2 §

Ett landsting har, om inget annat sägs i denna lag, kostnadsansvar för er-

sättningar som har bestämts enligt

1. 7, 8 eller 9 § lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av

vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den

29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

2.

Första stycket gäller endast ersättningar som har betalats ut till en patient

som vid tiden för den vård ersättningen avser var

1. bosatt inom landstinget, eller
2. kvarskriven enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigva-

rande vistades i landstinget.

3 §

Ett landsting ska ersätta Försäkringskassan för sådana utbetalda ersätt-

ningar som avses i 2 §.

4 §

En kommun som ingår i ett landsting har kostnadsansvar för ersättning

som avses i 2 § om ersättningen avser hjälpmedel som kommunen skulle haft
kostnadsansvar för om dessa tillhandahållits i Sverige.

En kommun ska ersätta ett landsting vad landstinget enligt 3 § har betalat ut

för sådana hjälpmedel som kommunen enligt första stycket har kostnadsan-
svar för.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.
2. Lagen ska inte tillämpas för ersättningar som avser vårdkostnader som

har uppkommit före lagens ikraftträdande.

1 Prop. 2012/13:150, bet. 2012/13:SoU23, rskr. 2012/13:269.

2 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).

SFS 2013:514

Utkom från trycket
den 24 juni 2013

background image

2

SFS 2013:514

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

G�RAN H�GGLUND
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.