SFS 2018:693 Lag om ändring i lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet / SFS 2018:693 Lag om ändring i lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet
SFS2018-693.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:514) om landstingens och

kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (2013:514) om lands-

tingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet ska ha

följande lydelse.

2 § Ett landsting har, om inget annat sägs i denna lag, kostnadsansvar för

ersättningar som har bestämts enligt

1. 7, 8 eller 9 § lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av

vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den

29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Första stycket gäller endast ersättningar som har betalats ut till en patient

som vid tiden för den vård ersättningen avser

1. var bosatt inom landstinget, eller

2. hade skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481)

och stadigvarande vistades inom landstinget.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317.

SFS 2018:693

Publicerad

den 8 juni 2018

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.