SFS 2019:969 Lag om ändring i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården / SFS 2019:969 Lag om ändring i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
SFS2019-969.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss

screening inom hälso- och sjukvården

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 2 §§ och rubriken närmast före
2 § lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och
sjukvården ska ha följande lydelse.

1 §2 I denna lag finns bestämmelser om regionens ansvar för viss avgiftsfri
screening inom hälso- och sjukvården utöver vad som följer av hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30).

Med screening avses i denna lag en systematisk undersökning med hjälp

av en speciell metod av en grupp personer för att upptäcka tillstånd som
innebär en hög risk för framtida ohälsa.

Regionens ansvar
2 §
3 En region ska erbjuda dem som omfattas av 8 kap. 1 eller 2 § hälso-
och sjukvårdslagen (2017:30) avgiftsfri screening i enlighet med vad som
föreskrivs med stöd av 3 §.

Det som sägs i denna lag om en region gäller också en kommun som inte

ingår i en region.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:68.

3 Senaste lydelse 2017:68.

SFS

2019:969

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.