SFS 2017:209 Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet / SFS 2017:209 Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
170209.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om hälsoundersökning av barn och unga som
vårdas utanför det egna hemmet;

utfärdad den 16 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Landstinget ska, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen

(2017:30) och tandvårdslagen (1985:125), på initiativ av socialnämnden
erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till att vård utanför det egna hem-
met av ett barn eller en ung person i åldern 18�20 år inleds.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om hälsoundersökningar.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2017.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

GABRIEL WIKSTR�M
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:59, bet. 2016/17:SoU11, rskr. 2016/17:156.

SFS 2017:209

Utkom från trycket
den 28 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.