SFS 2012:943 Lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården / SFS 2012:943 Lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.
120943.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1656) om
patientnämndsverksamhet m.m.

;

utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1998:1656) om patient-

nämndsverksamhet m.m. ska ha följande lydelse.

4 §

2

Nämnderna ska göra Inspektionen för vård och omsorg uppmärksam

på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn.

Nämnderna ska senast den sista februari varje år till Inspektionen för vård

och omsorg och Socialstyrelsen lämna en redogörelse över patientnämnds-
verksamheten under föregående år.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116.

2 Senaste lydelse 2010:670.

SFS 2012:943

Utkom från trycket
den 28 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.