SFS 2017:45 Lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården / SFS 2017:45 Lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.
170045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1656) om
patientnämndsverksamhet m.m.;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1998:1656) om patient-

nämndsverksamhet m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

2

I varje landsting och kommun ska det finnas en eller flera nämnder med

uppgift att stödja och hjälpa patienter inom

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som

bedrivs av landsting eller enligt avtal med landsting,

2. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av

kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad
enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och
sjukvård, och

3. den tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt

eller delvis finansieras av landsting.

För sådana nämnder gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen

(1991:900). Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen
(2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

2 Senaste lydelse 2010:670.

SFS 2017:45

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.