SFS 1998:1656 Lag om patientnämndsverksamhet m.m.

981656.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om patientnämndsverksamhet m.m.;

utfärdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

I varje landsting och kommun skall det finnas en eller flera nämnder

med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

som bedrivs av landsting eller enligt avtal med landsting,

2. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

som bedrivs av kommuner eller enligt avtal med kommuner och den all-
männa omvårdnad enligt socialtjänstlagen (1980:620) som ges i samband
med sådan hälso- och sjukvård, samt

3. den tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs av lands-

ting.

För sådana nämnder gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen

(1991:900).

2 §

Nämnderna skall utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa

enskilda patienter och bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården
genom att

1. hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till

vara sina intressen i hälso- och sjukvården,

2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,
3. hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, samt
4. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till

vårdgivare och vårdenheter.

3 §

En kommun som ingår i ett landsting får överlåta uppgifterna enligt 1 §

till landstinget, om kommunen och landstinget har kommit överens om detta.
Kommunen får lämna sådant ekonomiskt bidrag till landstinget som motive-
ras av överenskommelsen.

4 §

Nämnderna skall senast den sista februari varje år till Socialstyrelsen

lämna en redogörelse över patientnämndsverksamheten under föregående år.

1

Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54.

SFS 1998:1656

Utkom från trycket
den 18 december 1998

background image

2

SFS 1998:1656

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

5 §

Föreskrifter om stödpersoner vid psykiatrisk vård som är förenad med

frihetsberövande och annat tvång finns i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård och i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 då lagen (1992:563) om förtro-

endenämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården m.m. upphör att gälla.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LARS ENGQVIST
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.